dnes je 17.7.2024

Input:

297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 16, § 17 a § 18
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
vkládá § 4a a mění § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11
261/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 4a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 4a odst. 7 a 8
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 1, § 4, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)
a)  některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru,
b)  některé požadavky na služby vytvářející důvěru,
c)  působnost Digitální a informační agentury (dále jen „Agentura”) v oblasti služeb vytvářejících důvěru a
d)  sankce za porušení povinností v oblasti služeb vytvářejících důvěru.
Postupy kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru
§ 2
Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytuje kvalifikovanou službu vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy.
§ 3
(1)  Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu 10 let dokumenty související s vydáváním
a)  kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě,
b)  kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek a
c)  kvalifikovaných elektronických časových razítek.
(2)  Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru uchovává po dobu následujících 15 let údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě nebo totožnost fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu žádající o vydání kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť.
(3)  Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „Nařízení”) nebo tento zákon nestanoví jinak, postupuje se při nakládání s uchovávanými dokumenty podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.
§ 4
(1)  Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který po ukončení své činnosti nemůže splnit povinnost vést a zpřístupnit evidenci podle čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení, zajistí bezodkladně po ukončení své činnosti převzetí této evidence jiným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
(2)  Nemůže-li kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistit převzetí evidence podle odstavce 1, předá evidenci bezodkladně Agentuře.
§ 4a
(1)  Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy, elektronické pečetě nebo autentizaci internetových stránek je oprávněn k plnění svých povinností stanovených právním předpisem využívat ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména,
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)  datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
Nahrávám...
Nahrávám...