dnes je 18.7.2024

Input:

309/2017 Sb., Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

č. 309/2017 Sb., Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2017
o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 7 odst. 5, § 14h písm. c) až e), § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 90a odst. 5, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje
a)  podrobnosti náležitostí žádosti o
1.  povolení k činnosti investičního zprostředkovatele,
2.  povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
3.  povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
4.  povolení k činnosti ústřední protistrany,
5.  povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,
6.  registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu,
7.  akreditaci nebo změnu akreditace a o prodloužení akreditace,
8.  povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části,
9.  souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,
10.  zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,
b)  podrobnosti náležitostí oznámení změny podmínek akreditace.
(2)  Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1.  jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b)  doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1.  uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2.  rozhodnutí o úpadku,
3.  pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení,
4.  odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby,
Nahrávám...
Nahrávám...