dnes je 1.6.2023

Input:

344/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
[zrušeno č. 386/2020 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU
ze dne 9. října 2013
o dani z nabytí nemovitých věcí
Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
HLAVA I
SUBJEKT DANĚ
§ 1
Poplatník daně
(1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je
a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,
b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.
(2) Jde-li o nabytí vlastnického práva k nemovité věci do nebo z podílového fondu, fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo svěřenského fondu, hledí se na tyto fondy jako na jediné nabyvatele nebo převodce vlastnického práva k nemovité věci.
HLAVA II
PŘEDMĚT DANĚ
§ 2
Vymezení předmětu daně
(1) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).
(2) Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je také nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je uvedena v odstavci 1, na základě
a) zajišťovacího převodu práva,
b) úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
(3) V případě zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k více nemovitým věcem uvedeným v odstavci 1, jejichž spoluvlastníci jsou totožní, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí pouze úplatné nabytí vlastnického práva k podílu na těchto nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu mezi souhrnem hodnot všech podílů spoluvlastníka na těchto nemovitých věcech po vypořádání a před vypořádáním; úplatou není podíl na těchto nemovitých věcech, ke kterému spoluvlastník vypořádáním pozbývá vlastnické právo.
§ 3
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také
a) vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu a
b) nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla
1. samostatnou nemovitou věcí,
2. součástí práva stavby, nebo
3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku.
§ 4
Úplata
(1) Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.
(2) Hodnota nepeněžního plnění se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku. Spočívá-li nepeněžní plnění v poskytnutí nemovité věci a lze-li určit směrnou hodnotu, může poplatník zvolit, že hodnotou nepeněžního plnění je směrná hodnota.
(3) Nelze-li ke dni nabytí vlastnického práva k nemovité věci určit hodnotu nepeněžního plnění podle zákona upravujícího oceňování majetku, je touto hodnotou zjištěná cena nabývané nemovité věci snížená o úplatu, jejíž hodnotu určit lze.
§ 5
Vyloučení z předmětu daně
Předmětem daně z nabytí
Nahrávám...
Nahrávám...