dnes je 17.7.2024

Input:

361/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění účinném k 10.8.2022

č. 361/2014 Sb., Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění účinném k 10.8.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2014
o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
155/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 2
11/2016 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 2
296/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 2
228/2022 Sb.
(k 10.8.2022)
mění § 2
Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
§ 2
Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
(1)  Režim přenesení daňové povinnosti se použije při
a)  převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
b)  dodání certifikátů elektřiny,
c)  dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem,
d)  poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb.
(2)  Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.
(3)  Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí
a)  obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,
b)  kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží,
1.  které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 99 90 , 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 90 90 , 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 91 00, 8109 99 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 39 00, 8112 49 00, 8112 59 00, 8112 69 90, 8112 99, 8113 00 90,
2.  kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 31 00,
3.  které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83,
4.  na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty,
5.  na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,
c) 
Nahrávám...
Nahrávám...