dnes je 17.7.2024

Input:

4/2011 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

4/2011 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2011
 
Referent: Ing. Š. Větrovská, tel.: 257 042 846
Čj.: 11/18 669/2011-115
ze dne 18. ledna 2011
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Kontrolní vazby
text
r
 
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy 5
7110
 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7120
= ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění
7121
 
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7130
= součtu ř. 7132 až 7136
vtom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
7132
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem
7134
 
příjmy z prostředků finančních mechanismů
7135
 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7136
 
 
 
ř. (7110+7120+7130) sl.71,72,73
=
(součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1,2,3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 
7201
 
 
7202
 
 
...
 
 
7299
 
 
 
 
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
7310
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1
7320
 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
7330
 
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru
7342
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů
7347
 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
7349
 
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství
7397
 
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2
7350
= ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
7351
= ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem 3
7352
 
účelová podpora celkem 3
7353
 
podíl prostředků zahraničních programů 2
7354
 
Nahrávám...
Nahrávám...