dnes je 18.7.2024

Input:

424/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 424/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2017
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
327/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 5 a přílohu č. 1
54/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 16 odst. 7, § 47 odst. 5, § 50 odst. 8, § 63 odst. 5, § 71 odst. 5, § 73f odst. 7, § 77 odst. 3, § 90c odst. 4 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) , tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
b)  datovým souborem elektronické seskupení údajů s definovanými datovými strukturami,
c)  vykazující osobou
1.  obchodník s cennými papíry, který je bankou,
2.  zahraniční banka s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky”),
3.  obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
4.  zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
5.  investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele2) , která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3) ,
6.  investiční společnost z jiného členského státu Evropské unie, která v České republice prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)3) ,
7.  organizátor regulovaného trhu,
8.  provozovatel mnohostranného obchodního systému,
9.  provozovatel organizovaného obchodního systému,
10.  provozovatel vypořádacího systému,
11.  poskytovatel služeb skupinového financování.
 
§ 3
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
Výkazy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících oblast kapitálových trhů, obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků nebo činnost poskytovatelů služeb skupinového financování a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie je provádějících1) se sestavují a předkládají způsobem podle § 9 odst. 1.
§ 4
Výkazy o poskytování investičních služeb, obchodování v obchodních systémech a vypořádání obchodů a převodů
(1)  Vykazující osoby podle § 2 písm. c) bodů 1, 3, 5 a 6 za
Nahrávám...
Nahrávám...