dnes je 2.10.2023

Input:

474/2013 Sb., Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 474/2013 Sb., Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2013
o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
476/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3, § 4, § 5, § 9, § 10, § 13
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 132 odst. 5 a § 139 odst. 11 tohoto zákona, podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 99 odst. 5 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., k provedení § 70 odst. 8, § 112 odst. 4 a § 148 odst. 4 tohoto zákona, a podle § 352 odst. 4, § 379 odst. 4 a § 565 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny
1. likvidátora penzijní společnosti, investiční společnosti a investičního fondu s právní osobností jmenovaného Českou národní bankou nebo jmenovaného soudem na návrh České národní banky,
2. nuceného správce penzijní společnosti, investiční společnosti, samosprávného fondu kolektivního investování, obchodníka s cennými papíry, který není bankou (dále jen „nebankovní obchodník s cennými papíry”), provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice (dále jen „provozovatel vypořádacího systému”), organizátora regulovaného trhu a centrálního depozitáře,
3. insolvenčního správce penzijní společnosti, obchodníka s cennými papíry, obhospodařovatele podílového fondu, a toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce při úpadku obhospodařovatele podílového fondu (dále jen „zahraniční insolvenční správce”), a
b) způsob určení výše náhrady hotových výdajů a způsob výplaty náhrady hotových výdajů likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce a zahraničního insolvenčního správce uvedených v písmenu a).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) likvidačním majetkem majetkový zůstatek, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace před vypořádáním odměny likvidátora, a
b) zpeněženým majetkem
1. v případě podílového fondu a svěřenského fondu hodnota jeho zpeněženého majetku po vypořádání všech závazků a před vyplacením podílů podílníkům, nebo
2. v případě účastnického fondu hodnota jeho zpeněženého majetku po vypořádání všech závazků a před převodem prostředků účastníka na jinou penzijní společnost, než která účastnický fond obhospodařovala a je v likvidaci nebo úpadku, nebo vyplacením dávek účastníkům, kterým na ně vznikl nárok.
§ 3
Určení výše odměny likvidátora
(1) Základem pro určení výše odměny likvidátora
Nahrávám...
Nahrávám...