dnes je 16.6.2021

Input:

524 - Zákonné sociální pojištění

4.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

524 – Zákonné sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na daném účtu se zachycuje pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně společníků, jednatelů s. r. o., komanditistů komanditních společností, členů družstev, členů orgánů v akciové společnosti.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Sociální zabezpečení
1. VZ Hrubé mzdy zaměstnanců z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu zaměstnanců 521 331
2. VZ Hrubé mzdy společníků a členů družstva z pracovního poměru podle zúčtovací a výplatní listiny – nárok na hrubou mzdu 522 366
3. VZ Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – zaměstnanci:


a) náklady společnosti 24,8 % 524 336 § 24 odst. 2 písm. f) ZDP
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance 6,5 % 331 336 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)
4. VZ Předpis závazku na pojistné na sociální zabezpečení – společníci a členové družstva:


a) náklady společnosti 24,8 % 524 336 § 24 odst. 2 písm. f) ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. g) ZDP
b) srážka ze mzdového základu u společníka 6,5 % 366 336
5. Úhrada – odvod pojistného na sociální zabezpečení 336 221
Veřejné zdravotní pojištění
6. VZ Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – zaměstnanci:


a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %) 524 336
b) srážka ze mzdového základu u zaměstnance (1/3 z 13,5 %) 331 336 § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 5)
7. VZ Předpis závazku na pojistné na veřejné zdravotní pojištění – společníci a členové družstva:


a) náklady společnosti (2/3 z 13,5 %) 524 336
b) srážka ze mzdového základu u společníka (1/3 z 13,5 %) 366 336
8. Úhrada odvodu pojistného 336 221

Poznámka:

Od 1. 1. 2021 je zrušena superhrubá mzda, tzn., že podle § 6 odst. 12 ZDP jsou základem daně (dílčím základem daně) příjmy ze závislé činnosti.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečeni – podrobněji u účtu 336.

Roční limit pro objem práce u dohod o provedení – podrobněji u účtu 521.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě – podrobněji u účtu 336.

Daňově uznatelným nákladem je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, jen pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt

Nahrávám...
Nahrávám...