dnes je 18.7.2024

Input:

6/2013 F.z., Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

6/2013 F.z., Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb.
VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada”).
§ 2
Údaj
Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí finanční výkazy, doplňující údaje a vstupní údaje v rozpočtovém informačním systému veřejné správy (dále jen „rozpočtový informační systém”).
§ 3
Finanční výkazy
(1)  Finančními výkazy jsou
a)  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,
b)  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, včetně komentáře,
c)  výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu,
d)  přehled rozpočtových opatření, včetně komentáře.
(2)  Finanční výkazy sestavují
a)  podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,
b)  podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady,
c)  podle odstavce 1 písm. c) a d) správci kapitol a organizační složky státu.
§ 4
Doplňující údaje
(1)  Doplňujícími údaji jsou
a)  přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,
b)  výkaz o zaměstnanosti regulované vládou.
(2)  Doplňující údaje předkládají podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) státní příspěvkové organizace a podle odstavce 1 písm. b) organizační složky státu.
§ 5
Způsob a termíny předkládání údajů
(1)  Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2)  Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č.
Nahrávám...
Nahrávám...