dnes je 18.7.2024

Input:

645/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 645/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění, celkem 56 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
213/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, celkem 56 novelizačních bodů
85/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění přílohu č. 3
504/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 19, § 20 odst. 5, § 24 odst. 3, § 31 odst. 2, § 36, § 40 odst. 4, § 56 odst. 4 a § 61 odst. 9 zákona:
§ 1
Způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví
(1)  Základní evidence Národního archivního dědictví (dále jen „základní evidence”) se vede alespoň v listinné podobě. Archivy, s výjimkou bezpečnostních archivů, vedou základní evidenci také v digitální podobě v informačním systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví (dále jen „systém evidence archiválií”), který je součástí národního portálu. Bezpečnostní archivy mohou vést část základní evidence, která neobsahuje utajované informace4) , v digitální podobě v systému evidence archiválií. Kulturně vědecké instituce mohou vést základní evidenci v digitální podobě v systému evidence archiválií.
(2)  Druhotná evidence Národního archivního dědictví (dále jen „druhotná evidence”) se vede v digitální podobě v systému evidence archiválií. Archivy, které vedou druhotnou evidenci, převádějí údaje ze základní evidence dodané v listinné podobě do digitální podoby.
(3)  Ústřední evidence Národního archivního dědictví (dále jen „ústřední evidence”) se vede vždy v digitální podobě v systému evidence archiválií.
(4)  Základní , druhotná a ústřední evidence se aktualizují průběžně, není-li dále stanoveno jinak.
(5)  Základní evidence archiválií, které nenáleží do péče kulturně vědeckých institucí a archivů, se aktualizuje jednou ročně do 15. ledna následujícího kalendářního roku.
§ 2
Změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií
(1)  Návrh na převedení archiválie do péče jiného archivu podle § 18a odst. 2 zákona adresovaný ministerstvu obsahuje pro potřeby aktualizace ústřední evidence stejnopisy evidenčních listů Národního archivního dědictví (dále jen „evidenční listy”), na kterých jsou evidovány archiválie přemisťované mezi archivy nebo kulturně vědeckými institucemi, které vedou základní evidenci, za účelem zajištění péče o archiválie (dále jen „delimitace”), a přesnou charakteristiku přemisťovaných archiválií vyjádřenou v evidenčních jednotkách a metráži; u zpracovaných a inventarizovaných archiválií je obsažen i soupis předmětných archiválií.
(2)  Delimitované archiválie vezme archiv nebo kulturně vědecké instituce, do které se archiválie delimitují, do
Nahrávám...
Nahrávám...