dnes je 18.7.2024

Input:

79/2019 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění účinném k 1.8.2023

č. 79/2019 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění účinném k 1.8.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2019
o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
57/2021 Sb.
(k 17.2.2021)
mění § 1, přílohu č. 1 a vkládá přílohu č. 4; nová přechodná ustanovení
57/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1 a ruší přílohu č. 4; nabývá účinnosti bod 3 přechodných ustanovení
165/2022 Sb.
(k 24.6.2022)
mění § 1 a vkládá přílohu č. 4; nové přechodné ustanovení
325/2022 Sb.
(k 4.11.2022)
mění přílohu č. 4; nové přechodné ustanovení
235/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění přílohu č. 4
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
§ 1
Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
§ 2
Způsob výpočtu výše spotřeby minerálních olejů pomocí ročních normativů minimální spotřeby
(1)  Prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat se pro osobu prokazující tuto spotřebu evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”) nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona (dále jen „evidence hospodářských zvířat”) vypočte jako součet spotřeby minerálních olejů v rostlinné výrobě a spotřeby minerálních olejů při chovu hospodářských zvířat.
(2)  Spotřeba minerálních olejů v rostlinné výrobě se vypočte jako součet spotřeb minerálních olejů za jednotlivé kategorie ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby.
(3)  Spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočte jako součet jednotlivých měsíčních spotřeb minerálních olejů za kalendářní měsíce zdaňovacího období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Pro kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby, u které pro osobu prokazující spotřebu minerálních olejů nedojde v průběhu zdaňovacího období ke změně výměry zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy, lze spotřebu minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby vypočítat jako součin této výměry a ročního normativu minimální spotřeby pro danou kategorii.
(4)  Měsíční spotřeba minerálních olejů za jednotlivou kategorii ročních normativů minimální spotřeby rostlinné výroby se vypočte jako součin
a)  výměry zemědělské půdy dané kategorie ročních normativů minimální spotřeby evidované pro osobu uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů v evidenci využití půdy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce v hektarech a
b)  podílu ročního normativu minimální spotřeby dané kategorie, který připadá na daný kalendářní měsíc.
(5)  Pro
Nahrávám...
Nahrávám...