dnes je 17.7.2024

Input:

Chystané změny daní z příjmů a DPH od roku 2017

1.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 20 minut

2016.2526.1 Chystané změny daní z příjmů a DPH od roku 2017

Ing. Martin Děrgel

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže jsou velmi často měněny, v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstoupí do 25. roku své existence s nejméně 153 novelami. Nejde ale jenom o značný počet samotných novel – přicházejících v průměru každé 2 měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn. Samozřejmě jinou váhu má tzv. legislativně-technická úprava, která pouze zpřesňuje stávající text, na rozdíl od věcné změny zasahující do daňových pravidel, na něž byly daňové subjekty, jejich účetní a poradci léta zvyklí. Navíc v daních z příjmů s ohledem na poměrně dlouhé roční zdaňovací období více než kde jinde hraje roli nejen den účinnosti novelizujícího předpisu, ale zejména její případné modifikace prostřednictvím četných přechodných ustanovení.

Zatímco daně z příjmů ještě jsou prozatím dominantně v moci českých zákonodárců, tak ohledně daně z přidané hodnoty („DPH”) to již dávno neplatí. Rozhodující vliv na její právní úpravu mají bruselští úředníci, kteří v zájmu sjednocení unijních pravidel citelně omezují legislativní svobodu jednotlivých členských států. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p.p. (dále jen „ZDPH”) vstoupí do 14. roku své existence nejméně se 43 novelami, které tedy oproti daním z příjmů přicházejí v průměru „pouze” jednou za 4 měsíce.

K dnešnímu dni – 14. 11. 2016 – byly definitivně přijaty jen dvě nepřímé a nevýznamné novely coby součásti změnových zákonů doprovázejících jinou hlavní právní normu. Nicméně lze očekávat, že do konce roku 2016 bude schválena přinejmenším ještě velká daňová novela, kterou aktuálně čeká „druhé čtení” v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Ve hře jsou sice i další méně významné návrhy zákonů pozměňujících rovněž ZDP a ZDPH, v jejich případě ovšem nejde o vládní prioritu, takže není jisté, zda vůbec a v jaké podobě začnou platit.

ZDP – NOVELY ROKU 2016 ÚČINNÉ PŘED 1. 1. 2017

V roce 2016 bylo schváleno 5 nepřímých novel ZDP, jedna drobnější přímá novela a také jeden nález Ústavního soudu, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2016. Pro připomenutí jen jejich stručná rekapitulace. Pro přehlednost uspořádáme těchto 7 novel podle pořadového čísla, pod kterým vyšly ve Sbírce zákonů.

1. novela ZDP 2016  
Zákon č. 47/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění p.p., a další související zákony   Mění 16 zákonůZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. červenec 2016  
 • Drobná změna ZDP řeší osvobození plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a dále vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby.

 • Osvobození se netýká služného a zvláštního příplatku, které bude aktivním zálohám povolaným k vojenské službě vypláceno ve výši podle služebního tarifu vojáka z povolání zařazeného na stejném služebním místě, přičemž tento příjem zůstane zdanitelný coby příjem ze závislé činnosti v souladu s § 6 ZDP.

 
2. novela ZDP 2016  
Zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní, a zrušuje zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní   Mění 3 zákonyZDP se týkají 4 body  
Účinnost: 6. duben 2016  
 • Jedná se o novelu významnou pro boj s mezinárodními daňovými podvody a úniky, který ale zároveň nutně posiluje dohled „Velkého bratra” nad finančními toky obyvatelstva. Prakticky jde hlavně o úpravu stávajícího systému automatických oznámení finančních institucí o účtech zahraničních fyzických osob.

 • Na poli daní z příjmů byla jen zdánlivě vypuštěna celá právní úprava daňových povinností platebního zprostředkovatele stanovená v § 38fa . Došlo totiž k přesunutí této informační povinnosti finančních institucí do věcně bližšího zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Dále přibyly dva nové požadavky mzdových listů týkajících se daňových nerezidentů: den ukončení jejich zaměstnání v Česku a odděleně se uvádějí údaje o odměně člena orgánu a z ní sražené tzv. srážkové daně.

 
3. novela ZDP 2016  
Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb   Mění 3 zákonyZDP se týkají 4 body  
Účinnost (jen ohledně změn ZDP): 1. prosinec 2016  
 • Od prosince se rozběhne hodně diskutovaná elektronická evidence tržeb („EET”), díky níž se správci daně ihned on-line dozvědí o „každé” platbě v hotovosti za podnikatelskou činnost. Uvozovky jsou namístě ze tří důvodů. Zaprvé zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, uvádí řadu činností nepodléhajících EET. Zadruhé hned od prosince 2016 se EET začne uplatňovat pouze u ubytovacích a stravovacích služeb, od března 2017 se přidají velko a malo obchodníci, a až po více než roce další obory činnosti. Za třetí, v praxi bude stejně i nadále záležet na podnikatelích a jejich zaměstnancích, jestli tržbu proženou tímto systémem.

 • Je jasné, že náhled do portmonky se podnikatelům nelíbí, a jelikož nejvíce reptají drobní živnostníci, kteří doposud vystačili s tužkou a papírem, přišlo Ministerstvo financí s „cukrem” ve formě speciální slevy na dani z příjmů fyzických osob při zahájení evidování tržeb, ve výši až 5 000 Kč. Ovšem na tuto slevu dosáhne jen poplatník (OSVČ), jehož dílčí základ daně ze samostatné činnosti přesahuje 165 600 Kč.

 • Aby podnikatelé nezapomínali vystavovat účtenky o zaevidování tržby, může ministerstvo uspořádat tzv. účtenkovou loterii o ceny. Díky tomu by zákazníci účtenky houfně vyžadovali, což by připomnělo firmám nutnost evidence dané tržby. Tato novela osvobozuje výhry účtenkové loterie od daní z příjmů.

 
4. novela ZDP 2016  
Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů   Mění 1 zákonZDP se týká 10 bodů  
Účinnost: 1. květen 2016  
 • Drobná novela, která potěší hlavně rodiče početnějšího „stádečka” malých a studujících dětí. Již zpětně od počátku roku 2016 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě ročně z 15 804 Kč na 17 004 Kč, i na třetí a další dítě ze 17 004 na 20 604 Kč; u jednoho, resp. prvého dítěte se 13 404 Kč nemění.

 • Příjmy fyzických osob z výroben elektřiny bez nutnosti licence Energetického regulačního úřadu, již od roku 2016 patří mezi ostatní příjmy podle § 10 ZDP . Jde zejména o fotovoltaické elektrárny s výkonem do 10 kW, které tak uniknou povinnému pojištění OSVČ a do limitu 30 000 Kč za rok budou osvobozeny.

 • Srážková daň se u podílů na zisku plynoucích osobám, které nejsou členy (společníky) dotyčné obchodní korporace, nově vztahuje i na právnické osoby; u zaměstnanců firmy jde stále o příjem ze závislé činnosti.

 • Další změny mají jen okrajový význam nebo jde pouze o zpřesnění formulace. Což je příklad zdanitelných bezúplatných příjmů, které mohou být daňově uplatněny jen jednou: buď jako účetní náklady (např. při prodeji darem nabytého zboží) nebo skrze daňové odpisy, anebo formou přímého snížení základu daně (např. bezúplatné přijetí malířských nebo poradenských služeb, anebo fiktivní úrok z bezúplatné zápůjčky).

 
5. novela ZDP 2016  
Zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 5 zákonůZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. červen 2016  
 • Obecným cílem zákona je implementace nových evropských předpisů do českého právního řádu, zvýšení atraktivity fondového podnikání i kapitálového trhu u nás, při současném zlepšení ochrany spotřebitele.

 • Dvě drobné změny ZDP se týkají definice tzv. základního investičního fondu, který je zvýhodněn sníženou sazbou daně jen 5 %. Ruší se již neopodstatněné rozlišování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem pro účely zdanění. Důvodem je, že u podílových fondů nelze aplikovat „dividendovou směrnici” Rady 2011/96/EU, a proto je vyloučena možnost provádění nekalých daňových optimalizací.

 
6. novela ZDP 2016  
Nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb.   Mění 1 zákonZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 29. srpen 2016  
 • Ústavní soud ukončil daňovou diskriminaci pracujících důchodců zavedenou od roku 2011 ustanovením § 4 odst. 3 ZDP, které zrušil, přičemž se neuplatní zpětně za celý rok 2016. Soudci totiž dospěli k závěru, že míra odlišného zacházení mezi jednotlivými skupinami důchodců zde byla nepřiměřená míře odlišností, kterou tyto skupiny vykazují. Napadené ustanovení tak představovalo rozlišení svévolné bez věcného a racionálního zdůvodnění, a tudíž porušující zákaz nerovného zacházení i zákaz libovůle veřejné moci.

 • Zrušené ustanovení podmiňovalo osvobození důchodů a penzí tím, že součet příjmů ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a dílčích základů daně ze samostatné činnosti (podnikání) a z nájmu u poplatníka nepřesáhl ve zdaňovacím období 840 000 Kč. Díky všemožným výlukám se toto zdaňování důchodů (nejen starobních!) u tzv. pracujících důchodců prakticky uplatňovalo pouze v letech 2011, 2012 a 2015.

 
7. novela ZDP 2016  
Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku   Mění 2 zákonyZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. prosinec 2016  
 • Formálně se sice jedná pouze o jeden změnový bod novely, ale ten přináší balík hned 8 nových ustanovení § 38x až § 38ze ZDP. Jejich společným cílem je zpřísněný daňový nástroj na prokazování původu příjmů, sloužících poplatníkovi k nárůstu jmění, spotřeby a jiných vydání, které odhadem o více než 5 milionů Kč převyšují správci daně jeho známé příjmy. Při hodnověrném neprokázání „dodatečných” příjmů hrozí kromě jejich dodanění také speciální penále 50 %, případně až 100 % doměřené daně.

 

ZDP – NOVELY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2017

S účinností od 1. ledna 2017 byly zatím definitivně schváleny jen 2 nepřímé novely ZDP, které hlavně významně zvýší daňovou výhodu příspěvků na penzijní produkty placených poplatníky i jejich zaměstnavateli.

Dalším novelám ZDP a také ZDPH, které budou definitivně schváleny do konce roku 2016 (po 14. 11.), se bude věnovat navazující příspěvek v roce 2017. Jak jsme avizovali, téměř jistě doběhne poměrně významný a velký balík daňových novel, který dnes ještě coby „Vládní návrh, zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní” (Sněmovní tisk č. 873, viz www.psp.cz) čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu.

1. novela ZDP 2017  
Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, ve znění zákona č. 299/2016 Sb.   Mění 27 zákonůZDP se týká 13 bodů  
Účinnost (jen ohledně změn ZDP): 1. leden 2016 (4 body) a 1. ledna 2017 (9 bodů)  
 • S velkou pompou v roce 2013 rozjetý II. penzijní pilíř – důchodové spoření – skončil 31. 12. 2015. Nově se těžiště státní podpory přesouvá k III. pilíři – doplňkovému penzijnímu spoření, což se týká i daní z příjmů.

 • Změny již od roku 2016 : Osvobozeny jsou nově už penze z III. pilíře vyplácené nejméně 10 let – dosud byla podmínka pobírání na doživotí, resp. bez časového omezení – stejně jako jednorázová výplata peněz z rušeného důchodového spoření, které lze alternativně vložit do doplňkového penzijního spoření.

 • Na další změny si musíme počkat až do roku 2017 : Na základě poslaneckého návrhu se zvýší limit pro osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty zaměstnance ze stávajících 30 000 Kč na 50 000 Kč za rok. Přičemž se nic nezmění na tom, že pro zaměstnavatele může jít plně o daňové výdaje.

 • Dále se zdvojnásobí horní limit nezdanitelné částky snižující základ daně poplatníka za jeho vlastní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok. Komplikuje se ale způsob snížení daňově relevantní výše těchto příspěvků. Nyní se odpočítává pevná částka 12 000 Kč za rok, na kterou je již poskytován státní příspěvek. Nově se ale bude toto snížení příspěvků pro účely daně z příjmů provádět na měsíční bázi vždy o částku 1 000 Kč, na kterou náleží maximální státní příspěvek za příslušný měsíc. Vypadá to tedy, že při jednorázovém ročním příspěvku 24 000 Kč se tento nově sníží jen o 1 000 Kč, takže na daňový odpočet zůstane 23 000 Kč, zatímco dnes to je pouze 12 000 Kč. Přitom i těmto jednorázovým příspěvkům bude poskytována státní podpora standardně po celý rok, takže by takovýto poplatník mohl poněkud nespravedlivě nárokovat nezdanitelnou částku i za část své platby, která je již podporována státními příspěvky. Předpokládám, že zde dojde k další novelizaci ZDP, protože čelit této diskriminaci měsíčních přispěvatelů pouze výkladově zřejmě nebude možné.

 • Stejné navýšení stropu daňového odpočtu od základu daně z příjmů fyzických osob z 12 000 Kč na 24 000 Kč za rok se bude týkat rovněž pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění.

 • Ačkoliv byl zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření zrušen již 1. ledna 2016, tak s tím související pojistná řízení probíhala ještě během roku 2016. Proto byly odkazy na toto pojistné – uvedené také v ZDP – odstraněny až poté, co tato řízení byla definitivně skončena, tj. s účinností až od roku 2017.

 
2. novela ZDP 2017  
Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her   Mění 19 zákonůZDP se týká 13 bodů  
Účinnost (jen ohledně změn ZDP): 1. leden 2017  
Nahrávám...
Nahrávám...