dnes je 6.8.2020

Input:

Daň silniční

20.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň silniční

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava

Základní normou je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl od své účinnosti již několikrát novelizován. Silniční daň lze označit jako daň doplňkovou, neboť její výnosy jsou ve srovnání s daní z příjmů a daní z přidané hodnoty velmi malé.

Postupně popisujeme předmět daně, osvobození od daně, kdo je poplatníkem, základ a sazby daně včetně modifikací, na závěr placení daně.

Předmět daně

V první řadě je potřebné posoudit, zda konkrétní vozidlo je nebo není předmětem silniční daně. Předmětem daně silniční jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů.

Předmětem daně jsou také vozidla registrovaná a provozovaná v ČR s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů. Tato vozidla jsou předmětem daně vždy, a to bez ohledu na to zda jsou nebo nejsou používána v souvislosti s podnikáním.

Na skutečnost, zda vozidlo je či není předmětem silniční daně nemá osoba vlastníka či provozovatele žádný vliv. Naopak předmětem daně nejsou speciální pásové lesnické a zemědělské a lesnické traktory včetně přípojných vozidel a také vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Jedná se např. o případy, kdy je vozidlu pro účely převozu přidělena tzv. papírová značka, která platí pouze několik dnů Tato vozidla budou předmětem silniční daně až od měsíce, kdy jim bude přidělena trvalá SPZ

Pozor!
Silniční daň je posuzována s přesností na kalendářní měsíce. To znamená, že pokud vozidlo do 3,5 tuny není v některých měsících využíváno k podnikání, nemusí být silniční daň uhrazena. Postačí však využití vozidla k podnikání jeden den v měsíci a silniční daň je nutné uhradit za celý tento měsíc.

Nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny jsou předmětem daně vždy, a to i když nejsou používána k podnikání.

Ve vazbě na vozidla, která jsou předmětem silniční daně, uvádíme několik příkladů:

Příklad
Podnikatel pan Kučný pronajal vozidlo, které měl zahrnuté v obchodním majetku, jinému podnikateli, který jej však využíval při své činnosti v Německu. I když pan Kučný obdržel za pronájem automobilu zdanitelný příjem, není vozidlo předmětem silniční daně, protože není provozováno v ČR.

Příklad
Podnikatel pan Holý používal při své činnosti vlastní automobil. Domníval se, že pokud do daňových nákladů pro účely daně z příjmů nezahrne položky související s tímto vozidlem, nebude muset platit silniční daň. Tento názor však není správný, protože pokud je vozidlo používáno k podnikání, je vždy předmětem silniční daně. Skutečnost, že související náklady nebyly uplatněny, není rozhodující.

Příklad
Společnost Nova, s.r.o., evidovala ve svém obchodním majetku nákladní automobil o hmotnosti 13 tun. Přestože bylo toto vozidlo k podnikání využíváno pouze v některých měsících, předmětem daně bylo po celý rok.

Příklad
Podnikatel pan Holík měl v obchodním majetku zahrnuté vozidlo, které však v kalendářním roce k podnikání využíval pouze v období od 15. 1. do 16. 3. a od 7. 7 do 15. 9. Pan Holík bude platit silniční daň za měsíce: leden, únor, březen, červenec, srpen a září.

Příklad
Pan Nový vykonával podnikatelskou činnost, při které využíval osobní vozidlo. Výdaje související s tímto vozidlem podnikatel uplatňoval pro účely daně z příjmů do daňových výdajů (odpisy, opravy, náhradní díly, pojistky apod.). Dne 15. května pan Nový motorové vozidlo pronajal svému obchodnímu partnerovi, který jej využíval k podnikání na území Německa. Dne 15. prosince pan Nový pronájem ukončil a vozidlo opět využíval pro vlastní podnikání na území ČR. Za období červen až listopad vozidlo nepodléhalo silniční dani (a to z toho důvodu, že nebylo provozováno na území ČR).

Příklad
Společnost Alfa, s.r.o., zakoupila osobní automobil. Pro účely převozu byla vozidlu dne 28. 9. přidělena papírová značka, která platí 10 dnů. Společnost převezla vozidlo a na příslušném registračním místě jej dne 3. 10. zaregistrovala. Vozidlo může být předmětem silniční daně od října.

Osvobození od silniční daně

Skutečnost, že konkrétní motorové vozidlo je předmětem silniční daně ještě neznamená, že za něj tato daň bude skutečně placena. V § 3 ZDS jsou vymezena vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená (např. motocykly, čtyřkolky, vozidla diplomatických misí, sanitní a ambulantní vozidla, zametací vozy, vozidla požární ochrany, vozidla provozovaná ozbrojenými silami apod.).

Příklad
Podnikatel pan Holý využíval k výkonu své činnosti motorku. I když se jedná o motorové vozidlo používané k výkonu podnikání na území ČR, nebude daň placena. Je tomu tak z toho důvodu, že vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L, jsou od daně silniční osvobozena.

Kromě těchto vozidel jsou od daně silniční osvobozeny automobily, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Jedná se o vozidla, která mají elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG), motor určený ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

V případech, kdy je v průběhu roku provedena přestavba vozidla (například z benzinu na LPG), lze uplatnit osvobození od daně již od kalendářního měsíce, ve kterém byla přestavba uskutečněna. Tato vozidla jsou od silniční daně osvobozena i v případech, kdy je nutné při provozu využívat i jiné palivo např. benzín (při rozjezdu za účelem zahřátí vozidla na provozní teplotu před přepnutím na LPG nebo CNG).

Příklad
Společnost Alfa, s.r.o., využívala k podnikání služební automobil, který měl zařízení na alternativní používání paliva stlačeného zemního plynu (CNG). Toto vozidlo je od silniční daně osvobozeno.

Pozor!
Pro účely osvobození vozidla od silniční daně z důvodu, že vozidlo je vybaveno motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85 označovaného jako E85, je nutné, aby vozidlo mělo v technickém průkazu (na základě údajů výrobce) v položce P-3 uvedeno „E85”. Pokud si poplatník nechá dodatečně (např. v autoservisu) provést přestavbu, která mu umožní provoz vozidla na E85, není podmínka pro osvobození od daně stanovená zákonem o silniční dani splněna. Záměrem zákonodárce bylo podpořit výrobu motorů na etanol.

Za vozidla osvobozená od silniční daně se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je nutné je uvést.

Poplatníci silniční daně

Podle zákona je poplatníkem silniční daně fyzická nebo právnická osoba, která je:

 • provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

 • uživatelem vozidla, jehož provozovatel (zapsaný v technickém průkazu) zemřel, byl zrušen nebo zanikl,

 • zaměstnavatelem, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, pokud již daňová povinnost nevznikla provozovateli vozidla (podrobněji viz dále),

 • stálou provozovnou zahraniční osoby.

Při prodeji vozidla v průběhu kalendářního měsíce osobě, která automobil nebude využívat k podnikání, je poplatníkem silniční daně původní vlastník za celý tento měsíc (nikoli za jeho poměrnou část). Pokud však bude vozidlo v průběhu kalendářního měsíce prodáno osobě, která jej bude využívat k podnikání, bude silniční daň za měsíc, v němž se uskutečnil prodej, platit nový vlastník.

Příklad
Podnikatel pan Horák zakoupil dne 15. 5. pro účely svého podnikání automobil. Po určité době zjistil, že mu toto vozidlo nevyhovuje, a dne 2. 10. je prodal. Skutečnost, za jaké období bude poplatníkem silniční daně, souvisí s tím, komu bylo vozidlo prodáno:

 • pokud bylo vozidlo prodáno nepodnikající osobě, bude pan Horák platit silniční daň za období květen až říjen,

 • pokud bylo vozidlo prodáno osobě, která jej bude využívat k podnikání, bude pan Horák platit silniční daň od května do září. Za říjen již bude silniční daň platit nový podnikající provozovatel vozidla.

Příklad
Společnost Alfa, s. r. o., uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním pronájmu osobního vozidla. Vozidlo bylo používáno k podnikání. V technickém průkazu je uvedeno:

 • majitel vozidla – leasingová společnost,

 • provozovatel vozidla – společnost Alfa, s.r.o.

Podle zákona o silniční dani je poplatníkem daně provozovatel vozidla, tj. společnost Alfa, s.r.o.

Příklad
Pan Horák nevykonával žádnou podnikatelskou činnost, ale svému známému, který je podnikatel, pronajal vlastní osobní automobil. Poplatníkem silniční daně za dobu pronájmu není podnikatel, který vozidlo použil k podnikání, ale pan Horák, který je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu.

Příklad
Pan Nový občas pronajímá svoji rekreační chatu a související příjmy z pronájmu zdaňuje podle § 9 ZDP. Vozidlo, které pan Nový v souvislosti s pronájmem využívá, není předmětem silniční daně.

Příklad
Německá právnická osoba založila na území ČR organizační složku, která splnila podmínky pro vznik stálé provozovny (stanovené v ust. § 22 odst. 2 ZDP a současně také v článku 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění č. 18/1984 Sb., uzavřené mezi ČR a Německem). Tato stálá provozovna je daňovým subjektem, který nemá vlastní právní subjektivitu (je součástí zahraniční společnosti). Vzhledem k tomu, že zahraniční osoba prostřednictvím stálé provozovny využívá k podnikání na území ČR motorová vozidla, kterým byla přidělena česká SPZ, podléhají tato vozidla silniční dani.

Příklad
Společnost Gama s.r.o., vyslala na pracovní cestu svého zaměstnance pana Nováka, který v souladu s pokyny zaměstnavatele cestoval vlastním osobním automobilem. Před počátkem  pracovní cesty pan Novák prohlásil, že nebude po zaměstnavateli požadovat náhradu jízdních výdajů. Zaměstnavatel nezaplatil za vozidlo použité zaměstnancem silniční daň, protože se domníval, že když zaměstnanci nevyplatil cestovní náhrady, nemá povinnost platit silniční daň. Zaměstnavatel se v tomto případě dopustil několika pochybení. V první řadě není možné, aby se zaměstnanec předem vzdal svého práva na cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce. Dalším pochybením zaměstnavatele bylo nezaplacení silniční daně za osobní vozidlo použité zaměstnancem k pracovní cestě.

Pozor!
Provozovatel vozidla používaného k podnikání má povinnost registrovat se k silniční dani u místně příslušného správce daně, platit v průběhu roku zálohy, do 31. 1. následujícího roku podat daňové přiznání a ve stejném termínu doplatit daňovou povinnost. Skutečnost, že osoba provozovatele vozidlo sama nevyužívá, nemá na její povinnost hradit silniční daň žádný vliv.

Poplatníkem daně je také zaměstnavatel, pokud svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce i za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla. Výjimku tvoří případy, kdy daňová povinnost vznikla již provozovateli vozidla (např. z důvodu, že sám podniká).

Základ daně

V souladu s § 5 ZDS je základem daně:

 • zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Při stanovení základu daně je potřebné vycházet z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. U návěsů je v některých případech v technickém průkazu, kromě povolených zatížení u nápravy uvedeno také zatížení točnice příslušného tahače. Toto zatížení točnice se k ostatním údajům o hmotnostech na nápravy nezapočítává (točnice není náprava). Tento údaj je důležitý pouze pro výběr příslušného tahače vhodného pro přepravu příslušného návěsu (u tohoto údaje je v technickém průkazu před číselným údajem uvedeno písmeno T).

Sazby daně

Roční sazby daně jsou uvedeny v ust. § 6 zákona o silniční dani. Pokud je poplatníkem silniční daně zaměstnavatel, může volit mezi denní a roční sazbou silniční daně. Denní sazba silniční daně činí 25 Kč.

Koronavirová opatření

V souvislosti se změnami daňových zákonů ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV-2 byly zákonem č. 299/2020 Sb. změněny některé zákony, mimo jiné také zákon o dani silniční. Pro poplatníky silniční daně jsou tyto změny výhodné, neboť snižují sazby silniční daně u ostatních vozidel a tahačů s vyšší hmotností.

Při počtu náprav  Hmotnosti  Sazby daně platné od 1.1.2020, částky v Kč  
1 náprava  do 1 tuny  1 800  
nad 1 t do 2 t  2 700  
nad 2 t do 3,5 t  3 900  
nad 3,5 t do 5 t  4 500 
nad 5 t do 6,5 t  5 200 
nad 6,5 t do 8 t  6 300 
nad 8 t  7 200 
2 nápravy  do 1 tuny  1 800  
nad 1 t do 2 t  2 400  
nad 2 t do 3,5 t  3 600  
nad 3,5 t do 5 t  4 100 
nad 5 t do 6,5 t  4 500 
nad 6,5 t do 8 t  5 400 
nad 8 t do 9,5 t  6 300 
nad 9,5 t do 11 t  7 200 
nad 11 t do 12 t  8 100 
nad 12 t do 13 t  9 500 
nad 13 t do 14 t  11 000 
nad 14 t do 15 t  12 400 
nad 15 t do 18 t  17 800 
nad 18 t do 21 t  21 800 
nad 21 t do 24 t  26 300 
nad 24 t do 27 t  30 400 
nad 27 t  34 700 
3 nápravy  do 1 t  1 800  
nad 1 t do 3,5 t  2 400  
nad 3,5 t do 6 t  2 700 
nad 6 t do 8,5 t  4 500 
nad 8,5 t do 11 t  5 400 
nad 11 t do 13 t  6 300 
nad 13 t do 15 t  7 900 
nad 15 t do 17 t  9 900 
nad 17 t do 19 t  11 900 
nad 19 t do 21 t  13 100 
nad 21 t do 23 t  16 000 
nad 23 t do 26 t  20 500 
nad 26 t do 31 t  27 500 
nad 31 t do 36 t  32 600 
nad 36 t  37 800 
4 nápravy a více náprav  do 18 t  6 300 
nad 18 t do 21 t  7 900 
nad 21 t do 23 t  10 600 
nad 23 t do 25 t  13 300 
nad 25 t do 27 t  16 700 
nad 27 t do 29 t  21 200 
nad 29 t do 32 t  28 000 
nad 32 t do 36 t  29 500 
nad 36 t  33 100 

Příklad
Uvedeme si konkrétní příklad stanovení základu daně a sazby daně silniční:

Osobní automobil  SPZ 1Z25358  
Údaj v technickém průkazu  zdvihový objem motoru → 1 598 cm 
Stanovení základu daně  základ daně (5 písm. a) ZDS) → 1 598 cm 
Stanovení sazby daně  roční sazba daně (§ 6 odst. 1 ZDS) → 3 000 Kč  

Nákladní automobil

Nákladní automobil  SPZ 3Z25684  
Údaj v technickém průkazu  
 • počet náprav 2

 • největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg) 16 000/16 000

 
Stanovení základu daně  základ daně (§ 5 písm. c) ZDS) → 2 nápravy + 16 tun  
Stanovení sazby daně  roční sazba daně (§ 6 odst. 2 ZDS) → 17 800 Kč  (v roce 2019 činila daň 23 700 Kč)  

Návěs

Návěs  SPZ 4Z68921  
Údaj v technickém průkazu  
 • počet náprav 2 – 0

 • největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu v kg. T 9 000/8 000, 7 000/6 000, 7 000/6 000

  
Stanovení základu daně  základ daně (5 písm. b) ZDS) → 2 nápravy + 12 tun (6 000 + 6 000 bez točnice T)  
Stanovení sazby daně  roční sazba daně (§ 6 odst. 2 ZDS) → 8 100 Kč  ( v roce 2019 činila daň 10 800)  

Poznámka: Sazby daně podle § 6 odst. 1 a odst. 2 ZDS mohou být ve vazbě na konkrétní případ sníženy, ale i zvýšeny.

Snížení roční sazby daně při provozování zemědělské výroby

Silniční daň lze snížit o 25 % osobám provozujícím zemědělskou výrobu u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, a to podle