dnes je 23.2.2024

Input:

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

5.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

17 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

V této části se budeme věnovat pouze situaci, kdy plátce pořizuje dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který při uvedení do užívání použije pro účely, kdy má pouze částečný nárok na odpočet daně. Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který použije pro účely, kdy má plný nárok na odpočet daně, postupuje naprosto shodně jako u jakéhokoliv jiného majetku (viz část věnující se odpočtům daně). Rovněž v případě pořízení jiného než dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy má plátce částečný nárok na odpočet daně, se níže uvedená pravidla nepoužijí.

Právní úprava

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH,§ 4 odst. 4 písm. e),§ 13 odst. 4 písm. b),§ 21 odst. 4 písm. e),§ 36 odst. 6 písm. a), § 72 odst. 2 písm. c),§ 72 odst. 8,§ 73 odst. 3 písm. b),§ 76 odst. 4 písm. c) zákona o DPH

Definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Příklad

Za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se považuje např.

  • provozní budova, kterou si plátce, stavební firma, postavil zejména pomocí vlastních zaměstnanců

  • provozní budova, kterou si plátce nechal postavit od několika dodavatelů

  • výměna oken a zateplení bytového domu (technické zhodnocení) dodané několika dodavateli

  • klimatizační zařízení, které plátce vyrobil z nakoupených dílů

Za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se naopak nepovažuje např.

  • majetek koupený nebo vložený od jiné osoby

  • nemovitá věc pořízená tzv. na klíč

  • technické zhodnocení nemovité věci provedené jedním dodavatelem, přičemž stavební dozor či zpracování projektové dokumentace mohly být provedeny jiným dodavatelem

  • zakoupené klimatizační zařízení, které bylo zprovozněno vlastním zaměstnancem

Pozn.: Výše uvedené příklady odpovídají dlouhodobě zavedené praxi. Nicméně Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 Afs 232/2020-70 ze dne 6. 9. 2021 posoudil jako dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností i nemovitou věc, kterou si plátce nechal postavit na klíč na vlastním pozemku.

 

Fikce dodání zboží

Den uskutečnění zdanitelného plnění

Základ daně

Příklad

Obec, plátce daně, má v majetku multifunkční dům, který technicky zhodnocuje – v domě mění stupačky vody, rozvody topení a systém vytápění, provádí zateplení budovy. Jednotlivé práce jsou prováděny několika dodavateli. V daném domě se nacházejí byty, které obec pronajímá soukromým osobám, a také nebytové prostory, které jsou pronajaty jiným plátcům jako zdanitelné plnění. Technické zhodnocení je tedy pořízeno pro účely, kdy je plátce povinen krátit odpočet daně dle § 76 zákona o DPH, neboť přijatá plnění budou využita k uskutečněným plněním, u nichž je plný nárok na odpočet daně, a současně k plněním, u nichž nárok na odpočet daně nevzniká. Při uvedení do stavu způsobilého k užívání je plátce povinen přiznat daň na výstupu z dokončeného technického zhodnocení. Základ daně bude stanoven buďto ze znaleckého posudku, nebo pokud nelze zjistit ani cenu obvyklou, bude stanoven ve výši celkových nákladů.

Plátce, majitel stavební firmy, staví rodinný dům, kde bude bydlet se svou rodinou, a navíc v části tohoto domu budou dvě kanceláře – sídlo firmy. Některé práce provádějí zaměstnanci firmy, některé jsou prováděny subdodavatelsky. Rodinný dům bude využit pro účely, kdy má plátce poměrný nárok na odpočet daně (použije jej k ekonomické činnosti i k účelům s ekonomickou činností nesouvisejícím). Při uvedení do stavu způsobilého k užívání dané nemovité věci je plátce povinen přiznat daň na výstupu. Základ daně může stanovit dle znaleckého posudku nebo dle ceny obdobné nemovité věci.

 

Uplatnění nároku na odpočet daně

Vzhledem k tomu, že při uvedení do stavu způsobilého k užívání dochází ve výše uvedených situacích k fikci dodání zboží, tedy ke zdanitelnému plnění, má v průběhu pořizování takovéhoto majetku plátce plný nárok na odpočet daně. U těchto přijatých zdanitelných plnění je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně i po uplynutí 3leté lhůty, která jinak omezuje uplatnění nároku na odpočet daně u běžných přijatých zdanitelných plnění.

Při uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání pak plátce odvede výše uvedeným způsobem daň

Nahrávám...
Nahrávám...