dnes je 18.7.2024

Input:

Dohadné účty aktivní

30.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Dohadné účty aktivní

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • např.: § 3 odst. 1: "Účetní jednotky účtují ... do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí."

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 10 – Dlouhodobé pohledávky

  • § 11 – Krátkodobé pohledávky

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • Pokyn GFŘ D-22

  • k § 23 odst. 2 ZDP bod 2

Popis operace:

Dohadné účty aktivní jsou pohledávky, jejichž opodstatněnost plyne z uzavřených smluv, avšak nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a proto není známa jejich přesná výše. O dohadných položkách bývá účtováno k okamžiku sestavení účetní závěrky v rámci tzv. předuzávěrkových operací. Vykazují se buďto jako dlouhodobé pohledávky, nebo jako krátkodobé pohledávky, podle toho, zda se očekává jejich splatnost v období kratším nebo delším než jeden rok od okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Pomocí dohadných účtů aktivních zachycujeme v účetnictví nároky na budoucí plnění, u kterých jsme si jisti nárokem, avšak nikoliv přesnou výší tohoto nároku. Zároveň s tímto nárokem jsme schopni spojit určitý výnos, o němž víme, ke kterému účetnímu období se vztahuje. Zpravidla také již existuje v daném období určitý náklad, který s takto účtovaným výnosem věcně souvisí. Jeho nezaúčtování by vedlo k porušení principu souměřitelnosti nákladů s výnosy.

Na dohadných účtech aktivních účtujeme např. o pohledávce za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Dalším příkladem je účtování výnosových úroků, které nebyly zahrnuty ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za běžné období, resp. toto vyúčtování bylo chybné. Na dohadných účtech aktivních účtujeme dále také např. odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa jejich přesná výše. Ve výše uvedených případech účtujeme se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy nebo 66 – Finanční výnosy.

Souvztažnosti:

Č.   Účetní případ   MD   DAL   
 1.   Očekávaná náhrada škody od pojišťovny
(škoda je zachycena na účtu 549)   
388 AÚ   648 AÚ   
 2.   Očekávaná náhrada škody od pojišťovny
(škoda je zachycena na účtu 569)   
388 AÚ   668 AÚ   
 3.   Účtování o skutečné výši náhrady škody
v následujícím účetním období   
      
– zrušení dohadné položky   378 AÚ   388 AÚ   
– doúčtování kladného rozdílu   378 AÚ   6x8 AÚ   
 4.   Výnosové úroky nezahrnuté ve vyúčtování
bank nebo spořitelních a úvěrních družstev (nevyčíslené)   
388 AÚ   662 AÚ   
 5.   Účtování o skutečné výši připsaných úroků
v následujícím účetním období   
      
– připsaná výše úroku ve výši dohadné položky   221   388 AÚ   
– doúčtování kladného rozdílu   221   662 AÚ   
 6.   Odhad poplatků z licencí nebo jiných
majetkových práv   
388 AÚ   648 AÚ   
 7.   Účtování o skutečné výši poplatků z licencí
nebo jiných majetkových práv v následujícím
účetním období   
      
– zrušení dohadné položky   378 AÚ   388 AÚ   
– doúčtování kladného rozdílu   378 AÚ   648 AÚ   
 8.   Nevyfakturované výkony podniku, jejichž výše
dosud nebyla přesně vyčíslena   
388 AÚ   6xx AÚ   
 9.   Vystavená faktura v následujícím účetním
období   
      
– zrušení dohadné položky   311 AÚ   388 AÚ   
– doúčtování kladného rozdílu   311 AÚ   6xx AÚ   

Analytické účty:

Analytické účty k dohadným účtům aktivním vedeme v prvé řadě podle očekávané doby jejich splatnosti (do jednoho roku a nad jeden rok),

Nahrávám...
Nahrávám...