dnes je 17.7.2024

Input:

Drobný majetek

17.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Drobný majetek

Ing. Jan Ambrož

Daňové předpisy bedlivě zkoumají výši odpisů majetku, které lze uznat jako daňově účinné. Proto v zákoně o daních z příjmů nalezneme v § 26 a násl. ZDP poměrně podrobný popis pro kategorie hmotný majetek (HM) a nehmotný majetek (NM).

Pozor!
Neméně důležité je, jak se v daních a účetnictví promítnou výdaje na pořízení takového majetku, který není podle ZDP hmotným nebo nehmotným majetkem, je drobným hmotným a nehmotným majetkem (DrM).

Právní úprava

V daňových a účetních předpisech není jednoduché se zorientovat, a tak je obtížné nalézat správné postupy pro drobný majetek:

 • Pro daň z příjmů je například nepřímo zmínka pro drobný hmotný a nehmotný majetek – viz § 24 odst. 2 písm. v) ZDP .

 • V účetnictví, ve Vyhlášce nalezneme informace pro Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (tj. DHM a DNM) – podstatné pro následné určení drobného majetku v § 6 PVZÚ (DNM) a § 7 (DHM), § 11 (zásoby), § 56 (odpisování technického zhodnocení DrM). Významný je také ČÚS č. 017, část 3.11.1.

Výklad

V úvodní části si vysvětlíme, co rozumíme drobným majetkem a rozdíly mezi účetním a daňovým pojetím (A), jak účtujeme o drobném majetku a vliv na základ daně rozebereme ve druhé části (B). V závěru uvádíme specifické případy, například nájem, technické zhodnocení drobného majetku a vazby na daň z přidané hodnoty (C).

(A) Kategorie drobný majetek

Je třeba zdůraznit, že podle teorie nemůžeme dát rovnítko mezi pojmy:

Daňový   Účetní  
Hmotným a nehmotným majetkem   Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem  

Tip
Uvedené platí, přestože se v praxi většinou kategorie daňové jakoby rovnají účetním.

Co je drobným majetkem?

Velmi zjednodušeně se jedná o aktiva, resp. majetek, který:

 • není výše uvedenou účetní kategorií (A1),

 • ale existuje zásadní omezení pro daň z příjmů – není ani daňovou kategorií (A2), přestože může být dlouhodobým hmotným nebo nehmotným majetkem (A3).

(A1) Účetnictví

Drobným majetkem, tj. takovým, který není DHM nebo DNM, se zabývají účetní předpisy.

Definice DrHM

Do kategorie „drobný hmotný majetek” patří podle Vyhlášky:

 • „… hmotné movité věci a jejich soubory se samostatně technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok…”,

 • a dále podle finančního limitu stanoveného účetní jednotkou, tj. který není dlouhodobým hmotným majetkem.

Tip
V kontextu výše uvedené definice je třeba klasifikovat jednotlivé položky, ne vše je drobným majetkem. Podstatné je mimo jiné kritérium doby použitelnosti.

Příklad
Paní účetní při rozúčtovaní faktury došlé musí rozlišit například:

 • spotřební materiál, byť je pořizovací „jednotková” cena v řádu několika tisíc korun, a

 • drobný materiál, i když jeho jednotková cena je několik set korun.

Na základě správného posouzení se zvolí metodika účtování, rozebraná v následující kapitole (B), a to se zohledněním kritéria „doba použitelnosti”.

Pozor!
Velmi obdobně se přistupuje v účetnictví k dlouhodobému nehmotnému majetku. Společným jmenovatelem je také, že tyto položky účetní jednotka nevykazuje jako dlouhodobý majetek, neboť si sama může stanovit výši pořizovací ceny (A3).

Definice DrNM

Podle Vyhlášky se jedná o „drobný nehmotný majetek”:

 • „…nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software…s dobou použitelnosti delší než jeden rok…”.

Tip
Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou dobu nebo uchovatelný pro další činnost…

Drobný majetek jako zásoba

Podle § 9 PVZÚ účtujeme o drobném majetku, který není vykázán v aktivech jako dlouhodobý majetek, jako o zásobách, opět s kritériem doby použitelnosti delší než jeden rok.

(A2) Daň z příjmů

Pro daň z příjmů platí při stanovení následujících pojmů jasná pravidla, rozebraná v samostatných článcích:

 • hmotný majetek podle § 26 odst. 2 ZDP, mj. limit vstupní ceny vyšší než 40 000 Kč,

 • nehmotný majetek se klasifikuje podle § 32 odst. 2 ZDP, finanční hranice vyšší než 60 000 Kč.

Příklad
Společnost Gama si pořídila hmotný majetek: server za 42 000 Kč a nehmotný majetek skladový program za 62 000 Kč. Jiné položky: notebook za 38 000 Kč a program evidence prodeje za 58 000 Kč jsou drobným hmotným a nehmotným majetkem.

(A3) Účetnictví vs. daně

Porovnáme-li si obsah pojmů DHM/DNM a HM/NM, zjistíme, že snadno může dojít ke zdánlivé kolizi mezi účetními a daňovými předpisy. Klíčové jsou ustanovení Vyhlášky, které v §§ 6 a 7 nabízejí právo stanovit si finanční limity:

 • „…od výše ocenění určené účetní jednotkou…”

právě pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Příklad
Představme si, že společnost Gama si stanovila v souladu s účetními předpisy horní hranice pro dlouhodobý majetek:

 • hmotný 50 000 Kč, a

 • nehmotný 70 000 Kč.

O novém serveru a skladovém programu účtuje jako o drobném majetku.

Pozor!
Postup pro navazující úpravu základu daně naleznete v části B3.

Tip
Pro pořádek si dodejme, že finanční hranice si účetní jednotka může stanovit i nižší, než které uvádí zákon o daních z příjmů.

Příklad
Rozhodnutí vedení společnost Delta – opět podle platných účetních předpisů – je jiné a horní hranici pro dlouhodobý majetek jsou stanoveny:

 • hmotný 30 000 Kč, a

 • nehmotný 50 000 Kč.

O novém notebooku a programu evidence prodeje účtuje jako o dlouhodobém majetku.

Pozor!
Žádné úpravy pro daň z příjmů se v tomto případě neprovádějí, neboť se nejedná a ani nemůže o hmotný nebo nehmotný majetek podle zákona o daních z příjmů.

(B) Účtování drobného majetku a vliv na daň z příjmů

Účetní jednotka má k dispozici několik variant účtování (B1), které mají přímý vliv na stanovení účetního výsledku a základu daně z příjmů (B2). Jiné hodnotové parametry pro DHM a DNM a dopad na daně si vysvětlíme v části B3.

(B1) Účetní metody

Právo volby metody účtování drobného majetku je velmi příjemné. Skutečně rozhodující slovo má vedení účetní jednotky.

Směrnice

V každém případě je nutné, aby zvolený způsob účtování byl jednoznačně popsán v účetní směrnici.

Varianty účtování

Rozhodujeme se mezi třemi možnostmi účtování drobného majetku:

 • přímo do spotřeby nebo přes vyskladnění zásob (B1.1),

 • odpisování (B1.2) a

 • časové rozlišení (B1.3).

Jednorázový náklad (B1.1)

Drobný majetek, ať už hmotné (DrHM) nebo nehmotné povahy (DrNM), nemusí být odpisován. Lze jej zaúčtovat přímo na nákladové účty nebo je vedena na skladě a dán do spotřeby vyskladněním.

Příklad
Firma Stavba se rozhodla, že drobný majetek s pořizovací cenou do 5 000 Kč bude účtovat přímo do nákladů. Fakturu za nákup pěti vrtaček v jednotkové ceně 4 000 Kč zaúčtovala na účet 501. Pořízení drobného účetního programu na evidenci docházky za 15 000 Kč je zachyceno na účtu 518.

Příklad
O drobném hmotném majetku v pořizovací ceně 5 001 až 15 000 Kč firma Stavba rozhodla, že bude skladován. Pořízení vrtné soupravy za 9 000 Kč se zaúčtuje nejdříve do zásob (viz A1 ).

Text    Částka    MD     
1. Faktura od dodavatele    9 000    112    321   
2. Spotřeba - vyskladněno   9 000    501    112   

Odpisování (B1.2)

Opět záleží na kritériích, které si zvolí účetní jednotka.

Příklad
Firma Stavba má ve směrnici upravena následující pravidla pro odpisování drobného majetku:

 • minimální výše ceny pořízení DrHM je částka 15 001 Kč, odpis je na 24 kalendářních měsíců,

 • pro DrNM hodnota 20 001 Kč, doba odpisování 36 kalendářních měsíců.

Fakturu za nové diagnostické zařízení (cena 24 000 Kč) zaúčtuje firma Stavba na účet 029, za drobný software (23 000 Kč) na účet 019.

Časové rozlišení (B1.3)

Pokud není drobný majetek „ihned” spotřebován nebo odpisován, je zásobou. Její účtování však může být přes skupinu 38, a to v souladu s účetními předpisy.

Tip
Podle Českého účetního standardu č. 017, platí, že v případech, kdy jde o „…náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání…”, je možné využít časové rozlišení. Co tato zásada znamená v praxi, si ukážeme na dalších příkladech.

Příklad
Navazujeme na předchozí příklad. Pro drobný hmotný majetek – větší množství mobilních telefonů určených pro terénní pracovníky, si stanovila firma Stavba následující specifický postup:

 • je-li pořizovací cena vyšší než 5 001 Kč, ale nižší než 15 001 Kč,

Nahrávám...
Nahrávám...