dnes je 18.7.2024

Input:

Identifikované osoby - změny od 1. 4. 2019

5.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2019.8.1 Identifikované osoby – změny od 1. 4. 2019

Ing. Jiří Vychopeň

Od roku 2013 se osoby povinné k dani, které nejsou plátci, nebo právnické osoby nepovinné k dani ve stanovených případech stávají identifikovanými osobami, které musí plnit stanovené povinnosti podle příslušných ustanovení ZDPH.

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, se od 1. 4. 2019 mění i některá ustanovení upravující registraci identifikovaných osob a jejich daňové povinnosti.

Povinná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se stává identifikovanou osobou v těchto případech:

  • pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně z přidané hodnoty, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu,

Podle § 6g ZDPH je osoba povinná k dani identifikovanou osobou ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

Obdobně se v uvedeném případě stává identifikovanou osobou i právnická osoba nepovinná k dani.

  • při přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o:

a) poskytnutí služby,

b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

Podle § 6h ZDPH je osoba povinná k dani identifikovanou osobou ode dne přijetí tohoto zdanitelného plnění.

  • při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně,

Podle § 6i ZDPH je osoba povinná k dani identifikovanou osobou ode dne poskytnutí této služby.

  • při poskytování vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,

Podle § 6j ZDPH je osoba povinná k dani identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Podle § 97 ZDPH je identifikovaná osoba povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Od 1. 4. 2019 platí nové znění § 6k ZDPH, podle kterého jsou osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu, identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány. Od uvedeného data se uvedené osoby mohou dobrovolně stát identifikovanými osobami nově již bez vazby na postup podle § 2b ZDPH.

Dosud byla dobrovolná registrace identifikované osoby při pořizování zboží z jiného členského státu v případě, kdy celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč, možná pouze tehdy, pokud se osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani rozhodla v souladu s § 2b ZDPH, že pro ni bude pořízení zboží z jiného členského státu do 326 000 Kč předmětem daně. Nové znění § 6k ZDPH již bez vazby na § 2b ZDPH umožňuje těmto osobám stát se dobrovolně identifikovanou osobou, pokud pořizují zboží z jiného členského státu v hodnotě do 326 000 Kč a chtějí se registrovat jako identifikované osoby před jeho pořízením (mohou se tím legálně vyhnout uplatnění DPH ze strany prodávajícího z jiného členského státu).

V souvislosti s touto změnou došlo s účinností od 1. 4. 2019 k úpravě ustanovení § 97a zákona o dani z přidané hodnoty, který upravuje možnost podat přihlášku k dobrovolné registraci identifikované osoby. Od uvedeného data platí podle nového znění § 97a odst. 2 ZDPH, že osoba podle § 6k může podat přihlášku k registraci.

Podle § 97a odst. 2 ZDPH nadále platí možnost podat přihlášku k registraci i osobě podle § 6l ZDPH, který umožňuje osobě povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, stát se dobrovolně identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována,

a) bude-li od osoby neusazené v tuzemsku přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o:

1. poskytnutí služby,

2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

b) bude-li poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle základního pravidla stanoveného v § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Od 1. 4. 2019 platí (pozor na pozdější datum účinnosti – viz další odstavec) nové znění

§ 101a odst. 1 písm. a) ZDPH, podle kterého je nově i identifikovaná osoba povinna podat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů elektronicky (podle dosavadního znění § 101a ZDPH byla elektronická forma podání přihlášky k registraci stanovena pouze plátcům, přičemž podle odstavce 2 výslovně neplatila pro identifikované osoby). Podle nového znění § 101a ZDPH odst. 2 lze toto podání učinit elektronicky pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Pozor!
Podle ustanovení písm. d) v článku XIX v části jedenácté zákona č. 80/2019 Sb. uvedené změny v § 101a ZDPH nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021 a podle bodu 11. Přechodných ustanovení článku VI. zákona č. 80/2019 Sb. se do 31. 12. 2020 použije § 101a ZDPH, ve znění účinném před 1. 1. 2021.

Údaje o registrovaných identifikovaných osobách jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 98 ZDPH nadále platí, že správce daně uvedeným způsobem zveřejní tyto údaje z registru identifikovaných osob:

  • daňové identifikační číslo identifikované osoby,

  • obchodní firmu nebo jméno a dodatek ke jménu,

  • sídlo identifikované osoby.

Daňové povinnosti identifikovaných osob

V § 108 ZDPH je stanoveno, že při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku je

Nahrávám...
Nahrávám...