dnes je 18.7.2024

Input:

Kategorie účetních jednotek - první možná změna kategorie v roce 2018

17.7.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2018.15.1 Kategorie účetních jednotek – první možná změna kategorie v roce 2018

Ing. Pavla Strakošová

Poprvé v účetním období, které započalo v roce 2016, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví”) zavedl čtyři kategorie účetních jednotek. Účetní jednotky se zařadily do příslušné kategorie jako mikro, malé, střední nebo velké účetní jednotky.

Zařazení účetní jednotky do kategorie závisí na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií. Kritéria pro testování příslušné kategorie stanoví § 1d zákona o účetnictví. Jedná se o aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

Aktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy, tzn. aktiva netto.

Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12. Čistý obrat za účetní období je součtem položek Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej služeb + Ostatní provozní výnosy + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku + Výnosové úroky + Ostatní finanční výnosy (podle Příloh č. 2 a 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví).

Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – aktiva celkem 9 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – aktiva celkem 100 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot – aktiva celkem 500 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velkou účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené v předchozím odstavci. Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

Kategorizace účetních jednotek se netýká tzv. vybraných účetních jednotek a subjektů veřejného zájmu. Vybranými účetnímu jednotkami jsou podle § 1 odst. 3 zákona o účetnictví organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Subjekty veřejného zájmu jsou vyjmenovány v § 1a zákona o účetnictví (např. banky). Vybrané účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu se vždy považují za velkou účetní jednotku.

Kategorizace účetních jednotek podle § 1b zákona o účetnictví

Správné zařazení do příslušné kategorie účetní jednotky má dopad do povinností souvisejících s účetní závěrkou a jejím zveřejňováním. Účelem kategorizace účetních jednotek je stanovení odpovídajících souvisejících účetních povinností.

Zjednodušení, která zákon o účetnictví umožňuje mikro a malým účetním jednotkám, které nepodléhají povinnosti auditu:

  • nesestavují přehled o změnách vlastního kapitálu a cash flow,

  • nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,

  • nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty,

  • mají možnost sestavovat přílohu bez některých informací, které povinně zveřejňují velké a střední účetní jednotky,

  • neoceňují reálnou hodnotou,

  • sestavují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu,

  • nesestavují a nezveřejňují výroční zprávu.

Kromě povinností v oblasti účetní závěrky je zařazení do správné kategorie účetní jednotky důležité i pro povinnost ověřování účetní závěrky auditorem ve smyslu § 20 zákona o účetnictví.

První zařazení do kategorie u existující účetní jednotky

Podle bodu 4. Čl. II Přechodných ustanovení zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období. Prvotní zařazení existující účetní jednotky proběhlo v účetním období, které započalo v roce 2016, a to na základě hodnot získaných z účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015, případně později při uplatnění hospodářského roku.

Pozor!
Účetní období roku 2015 se nezahrnuje do testu dvou po sobě následujících účetních obdobích podle § 1e odst. 2 ZoÚ.

Pozor!
Z účetní závěrky sestavené za rok 2015 byly relevantní pouze hodnoty za běžné účetní období, nikoliv hodnoty i za minulé účetní období.

Pozor!
V účetním období, které započalo v roce 2015, se účetní jednotka nezařazovala do žádné kategorie.

Příklad
Příklad 1.

Účetní jednotka A s účetním obdobím kalendářního roku měla za rok 2015 deset zaměstnanců, aktiva celkem vykázala do 9 000 000 Kč a roční úhrn čistého obratu nad 18 000 000 Kč. Do jaké kategorie se v účetním období započatém v roce 2016 zařadila?

Prvotní zařazení do příslušné kategorie je závislé na dosažení (resp. překročení) stanovených kritérií (a to alespoň dvou ze tří). Zákon o účetnictví však stanoví, že pro správné zařazení je důležité, zda účetní jednotka „nepřekračuje”, případně „překračuje” (v § 1b odst. 4 zákona o účetnictví) jednotlivé hraniční hodnoty testovaných kritérií. V kategorii MIKRO překročila jedno kritérium (obrat), v kategorii MALÁ nepřekročila žádné kritérium. Účetní jednotka se zařadila do kategorie MIKRO.

Vznik účetní jednotky

Při vzniku účetní jednotky je postup zařazení do příslušné kategorie

Nahrávám...
Nahrávám...