dnes je 18.7.2024

Input:

Kurzové rozdíly a započtení pohledávek

15.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Kurzové rozdíly a započtení pohledávek

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 – Povinnosti účetních jednotek

  • § 24 – Způsoby oceňování

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 1982 až 1991 – Započtení

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Zákon o účetnictví stanoví, že vzájemné zúčtování aktiv a pasiv i nákladů a výnosů není přípustné. Zároveň však zákon o účetnictví uvádí, že porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami. Účetní metoda uvedená ve Vyhlášce (§ 58 PVZÚ):

"Za vzájemné zúčtování se nepovažuje účtování o započtení pohledávek ve smyslu občanského zákoníku prostřednictvím rozvahových účtů pohledávek a závazků."

Občanský zákoník v úvodu ustanovení k započtení uvádí:

"(1) Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

(2) Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí; nekryjí-li se zcela, započte se pohledávka obdobně jako při splnění. Tyto účinky nastávají k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení."

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu:

Okamžik uskutečnění účetního případu je dohodnutý den započtení pohledávek. Kurzové rozdíly jsou účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky, souvztažnými účty jsou příslušné účty pohledávek a dluhů.

Při zápočtu pohledávek je třeba mít s obchodním partnerem dohodnutý směnný kurz příslušných měn. Dohodnutý kurz se však nesmí vymykat reálnému kurzu (nesmí například docházet ke skrytému odpisu pohledávek).

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka:

Pohledávky (neuhrazené, nezapočtené, případně nepostoupené apod.) se k rozvahovému dni přepočítají aktuálním kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Pohledávka – stav k datu započtení   311 AÚ      
2.   Závazek – stav k datu započtení      321 AÚ   
3a.   Započtení – pohledávka   395   311 AÚ   
3b.   Započtení – závazek   321 AÚ   395   
4a.   Kurzový zisk – pohledávka   311 AÚ   663   
Kurzová ztráta – pohledávka   563   311 AÚ   
4b.   Kurzový zisk – závazek   321 AÚ   663   
Kurzová ztráta – závazek   563   321 AÚ   

Analytické účty:

Pohledávky a dluhy je nutno sledovat na

Nahrávám...
Nahrávám...