dnes je 18.7.2024

Input:

Modrá karta EU

29.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

10.3.5.2 Modrá karta EU

Mgr. Petra Boušková

V souladu se Směrnicí Rady 2009/50/ES byly do české legislativy transponovány podmínky pro další typ povolování zaměstnání a pobytu cizinců na území ČR za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání – pro tzv. modrou kartu EU (dále též "MK EU").

Modrá karta EU má tzv. duální charakter, tzn. že se jedná zároveň o povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu, a je vydávaná na konkrétní pracovní místo, které je vedené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných v režimu MK EU (dále jen "centrální evidence"). Vydávání modrých karet EU je v kompetenci Ministerstva vnitra.

Volné pracovní místo

Volným pracovním místem obsaditelným v režimu modrých karet EU se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu, a současně jde o místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli MK EU musí zaměstnavatel udělit souhlas. Volné pracovní místo obsažitelné držiteli modré karty je krajskou pobočkou Úřadu práce nabízeno a zveřejňováno alespoň po dobu 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, která může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit nabízení a zveřejnění až na 10 dnů.

Centrální evidence

Pokud zaměstnavatel se zveřejněním nabízeného pracovního místa souhlasil, je volné pracovní místo vedeno v centrální evidenci a obsahuje

  • základní charakteristiku pracovního místa (tj. druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách),

  • informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou, nebo určitou, a o jeho předpokládané délce,

  • informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání,

  • případně další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

Žádost o modrou kartu EU

Formulář žádosti o modrou kartu EU je k dispozici na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vydani-zamestnanecke-modre-karty-cizinci . K podané žádosti je cizinec povinen kromě náležitostí vyplývajících obecně ze zákona o pobytu cizinců přiložit pracovní smlouvu a doklady osvědčující požadovanou kvalifikaci.

Pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci musí být uzavřena na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo náležitostí stanovené zákoníkem práce musí obsahovat výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Za odpovídající kvalifikaci lze uznat pouze ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň tři roky. Jedná-li se o regulované povolání, je třeba předložit doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání.

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele MK EU podléhá během prvních dvou let pobytu na území ČR předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra, za předpokladu, že držitel MK EU splňuje stanovené podmínky (pracovní pozice vyžadující vysokou kvalifikaci je uvedena v centrální evidenci). Po uplynutí dvou let pobytu na území ČR je držitel MK EU tyto změny povinen oznámit Ministerstvu vnitra ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

Kompetence jednotlivých úřadů státní správy

MPSV

Vstupovat do centrální evidence a provádět v ní právními předpisy stanovené úpravy je v kompetenci pověřených pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a Ministerstva vnitra. Ministerstvo práce a sociálních věcí vede centrální evidenci volných pracovních míst.

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí

Zastupitelský úřad ČR v zahraničí, který přijme žádost cizince o MK EU na volné pracovní místo uvedené v centrální evidenci, vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání MK EU, případně vyznačí i zpětvzetí této žádosti. Konkrétní pracovní místo se tím zablokuje jak v centrální evidenci, tak v evidenci volných pracovních míst na krajské pobočce Úřadu práce. Při podání žádosti platí žadatel o MK EU správní poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně. Žádost cizince se následně odešle Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra vyznačuje v centrální evidenci taktéž podání žádosti o vydání MK EU, pokud tato žádost byla podána na území ČR, případně vyznačí i zpětvzetí této žádosti, dále den, kdy bylo o žádosti rozhodnuto, den vydání MK EU nebo den,

Nahrávám...
Nahrávám...