dnes je 1.6.2023

Input:

Náklady příštích období

22.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady příštích období

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 odst. 1 – Účetní jednotky účtují ... do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 13 – Časové rozlišení v aktivech rozvahy

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 23 – Základ daně

 • Pokyn GFŘ D-22

Popis operace:

Účtování o nákladech příštích období je pravděpodobně nejznámějším typem časového rozlišování, a to především z důvodu využití při leasingu u leasingového nájemce.

Náklady příštích období jsou aktiva, která představují výdaje běžného účetního období (popř. výdaje minulých účetních období), jež ovšem budou moci ovlivnit výsledek hospodaření jako náklady až v příštích obdobích. Jedná se přitom vždy o výdaje týkající se konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné a pachtovné placené předem, předplatné apod. Náklady příštích období se zúčtovávají na příslušný účet v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

Účtování o nákladech příštích období je tedy spojeno s platbou předem, která ovšem nemá charakter zálohy, neboť již došlo ke splnění určitého závazku. Zpravidla ze smlouvy, popř. z jiných okolností, je jednoznačně známý titul časového rozlišení, částka i období, kterého se týká. Tím se účtování o nákladech příštích období zásadně liší od podstaty pouze poskytnuté zálohy. Zároveň je vhodné uvědomit si i odlišnost od účtování o dohadných položkách, při němž neznáme přesně částku, o které se účtuje.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Poskytnutá platba předem na konkrétní nákladový druh
(výpis z bankovního účtu)   
381 AÚ   221 AÚ   
2.   Vyúčtování části těchto nákladů do nákladů příslušného
účetního období (interní účetní doklad)   
5xx AÚ   381 AÚ   

Analytické účty:

Účet nákladů příštích období musí být analyticky členěn podle jednotlivých věcných titulů časového rozlišení. Tím se má na mysli, že musí být odděleně evidován každý jednotlivý případ časového rozlišování.

Účetní doklady:

O

Nahrávám...
Nahrávám...