dnes je 18.6.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2015 - ostatní změny

15.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2015.09.1
Novela zákona o DPH 2015 - ostatní změny

Ing. Dana Langerová

Nejpodstatnější změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) účinné od 1. 1. 2015, např. zavedení druhé snížené sazby daně, změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani, rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti či zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa, byly podrobně komentovány v samostatných kapitolách této publikace.

Nyní se zaměříme na ostatní významnější změny v zákoně o DPH, které vstoupily v platnost rovněž k 1. 1. 2015.

Změna v počítání obratu – § 4a zákona o DPH

Nájem vybraných nemovitých věcí s místem plnění v tuzemsku, který je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, pokud není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně, se od 1. 1. 2015 opět dle § 4a zákona o DPH zahrnuje do obratu. V roce 2014 tomu tak nebylo pouze z důvodu opomenutí doplnění odkazu na ustanovení § 56a, do kterého byly nově nájmy nemovitých věcí zahrnuty, do textu ustanovení § 4a odst. 1 písm. c) zákona o DPH.

Dle přechodných ustanovení bude obrat s účinností od 1. 1. 2015 zjišťován tak, že se do něj osvobozený nájem nemovitých věcí za kalendářní měsíce roku 2014 zahrnovat nebude. Osvobozený nájem vybraných nemovitých věcí za kalendářní měsíce roku 2015 již zahrnován do obratu bude.

Dobrovolná registrace identifikovaných osob – § 6k a § 6l zákona o DPH

Identifikovanou osobou se doposud osoba povinná k dani stávala výlučně tzv. ze zákona, čili na základě naplnění jednoznačně vymezených podmínek.

Dle § 6g zákona o DPH se identifikovanou osobou osoba povinná k dani, která není plátcem, či právnická osoba nepovinná k dani stává ode dne prvního pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (mimo jiné překročen limit 326 000 Kč v příslušném kalendářním roce). Dle nového § 6k zákona o DPH se jako identifikovaná osoba může tato osoba registrovat dobrovolně už za situace, kdy bude uskutečňovat pořízení zboží, které není předmětem daně (do limitu 326 000 Kč).

Ustanovení § 6h zákona o DPH stanoví, že osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Nový § 6l zákona o DPH pak této osobě umožňuje se registrovat za identifikovanou osobu dobrovolně již před přijetím uvedených plnění.

Situaci, kdy se osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, stane identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, řeší ustanovení § 6i zákona o DPH. Nový § 6l zákona o DPH pak rovněž této osobě umožňuje se registrovat za identifikovanou osobu dobrovolně již před poskytnutím uvedených plnění.

Identifikovanou osobou se pak tyto osoby stávají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby na základě jimi podané přihlášky k registraci dle § 97a zákona o DPH registrovány.

Daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce – § 28 a § 32a zákona o DPH

Vystavování daňového dokladu při prodeji zboží plátce v rámci exekučního řízení řešil zákon o DPH ve znění do 31. 12. 2012. V letech 2013 a 2014 nebyl zákonem o DPH postup při vystavování daňových dokladů při dražbě upraven.

S účinností od 1. 1. 2015 je dle ustanovení § 28 odst. 3 zákona o DPH orgán veřejné moci nebo dražebník povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu a poskytnout tento daňový doklad tomuto plátci. Dle ustanovení § 32a zákona o DPH je pak potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti daňového dokladu a sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.

Opravy základu daně a výše daně – § 42 zákona o DPH

Ustanovení § 42 je doplněno o nové odstavce 4, 5 a 6.

Nové znění ustanovení § 42 odst. 4 zákona o DPH upřesňuje, že v případě opravy základu daně a výše daně se uplatňuje sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění, a v případě vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty se při opravě

Nahrávám...
Nahrávám...