dnes je 24.2.2024

Input:

Novela zákona o DPH 2015 - Uplatnění DPH u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení

28.1.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2015.02.1
Novela zákona o DPH 2015 – Uplatnění DPH u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení

Ing. Miroslava Nováková

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 360/2014 Sb., došlo mimo jiné k přepracování ustanovení zákona týkajících se staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení.

Potřeba novelizace těchto ustanovení souvisí především s tím, že novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2014 v této oblasti nijak nereflektovala terminologii a jiný pohled na chápání nemovitých věcí, které přinesl v roce 2014 nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.).

Nová struktura zákona

Oblast uplatnění snížené sazby daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení upravovala v zákoně o DPH účinném do 31. 12. 2014 ustanovení § 48 a § 48a. § 48 ZDPH řešil sazbu daně u změn a oprav u bytové výstavby (bytového domu, rodinného domu a bytu) bez ohledu na podlahovou plochu a § 48a zákona o DPH upravoval sazbu daně u výstavby, převodů, změn a oprav staveb pro sociální bydlení, přičemž při určení, co je stavbou pro sociální bydlení v případě bytového, rodinného domu a bytu, měla vliv podlahová plocha. Zákon rovněž jmenoval další stavby, které spadaly do kategorie sociálního bydlení.

Zákon o DPH odstraňuje duplicitu posuzování sazby daně u změn a oprav bytové výstavby v obou ustanoveních. Od ledna 2015 zákon o DPH rozděluje problematiku do ustanovení § 48 a § 49 (§ 48a je zrušen). § 48 zákona o DPH upravuje uplatnění první snížené sazby daně (15 %) u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení, § 49 zákona o DPH stanoví, kdy se tato sazba daně uplatní u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení.

Definice staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení od 1. 1. 2015

Stavbou pro bydlení se nově rozumí:

 • stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

 • stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

 • stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

 • obytný prostor,

 • místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

Bytový dům, rodinný dům

Na rozdíl od právní úpravy účinné do 31. 12. 2014 již zákon o DPH nijak nevymezuje pojmy bytový dům a rodinný dům, pro vymezení pojmu stavba bytového domu a stavba rodinného domu se bude aplikovat jejich definice uvedená v prováděcí vyhlášce č. 357/2013 Sb. ke katastrálnímu zákonu (č. 256/2013 Sb.).

Bytový dům je ve  vyhlášce č. 357/2013 Sb. ke katastrálnímu zákonu vymezen jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům pak jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Vymezení je tedy shodné s tím, jak bylo uvedeno do roku 2014 v § 48 odst. 2 ZDPH.

Stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu

Nově je pojem "příslušenství", který byl v zákoně používán do roku 2014 a již neodpovídá terminologii nového občanského zákoníku, nahrazen výrazem "stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu". V návaznosti na to bylo potřeba vydefinovat i pojem "pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou" (viz níže).

Těmito stavbami se rozumí např. garáž, studna, čistička odpadních vod, bazén, zahradní altán, kůlna či oplocení. Dle důvodové zprávy k novele touto stavbou nebude inženýrská síť, která je vlastnictvím jiné osoby než vlastníka pozemku.

Pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

Obytný prostor

Obytným prostorem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebnětechnickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

Definice se shoduje s vymezením bytu uvedeným v zákoně o DPH do roku 2014, tj., není zde podmínka, že by měl být k trvalému bydlení rovněž určen či užíván tak, jako je tomu v § 2236 občanského zákoníku, dle kterého se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Dle názoru autorky se tak první snížená sazba daně může uplatnit i u stavebních nebo montážních prací u obytných prostor využívaných jako kancelář či u obytného prostoru typu apartmán určeného pro rekreační účely, pokud stavebnětechnickým uspořádáním odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

Za stavbu pro bydlení se rovněž považuje místnost užívaná spolu s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí. Touto místností může být např. sklep, komora či sušárna nacházející se ve stejném domě jako obytný prostor.

Stavby pro sociální bydlení

Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

 • stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,

 • stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,

 • obytný prostor pro sociální bydlení (definice viz níže),

 • ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

 • zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,

 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,

 • internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,

 • dětské domovy pro děti do 3 let věku,

 • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálněprávní ochranu dětí,

 • speciální lůžková zařízení hospicového typu,

 • domovy péče o válečné veterány,

 • jiná stavba, která slouží k využití výše uvedených staveb (s výjimkou obytného prostoru pro sociální bydlení) a je zřízena na

Nahrávám...
Nahrávám...