dnes je 25.9.2023

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru

23.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.3.5.3 Okamžité zrušení pracovního poměru

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Okamžité zrušení pracovního poměru upravují § 55 až 61 ZP.

Základní náležitosti

Důvody okamžitého zrušení

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným a výjimečným právním jednáním zaměstnavatele a zaměstnance, jehož účinnost nastává doručením druhé straně. Tuto účinnost nelze v tomto opatření nijak měnit, neboť účinky nastávají ze zákona. Důvody okamžitého zrušení pracovního poměru na straně zaměstnavatele i zaměstnance odpovídají závažným důsledkům tohoto rozvázání pracovního poměru. Stejně jako u výpovědi zaměstnavatele, jsou u okamžitého zrušení obou smluvních stran jedním z jejich základních předpokladů. Aby se druhá strana mohla patřičně hájit a aby důvod nemohl být dodatečně měněn, musí být náležitě skutkově vymezen. V případném soudním řízení o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru bude soud vycházet při hodnocení důvodů ze skutkového vymezení, nikoliv z jeho právní kvalifikace (např. nesprávného čísla paragrafu) uvedené v okamžitém zrušení.

Písemné vyhotovení

Další základní náležitostí je jeho písemné vyhotovení, jinak by se k němu nepřihlíželo. Pojmovou náležitostí písemného projevu vůle je i podpis umístěný na konci textu.

Doručení

Třetí základní náležitost spočívá v tom, že písemné vyhotovení okamžitého zrušení pracovního poměru musí být ve stanovené lhůtě druhé straně doručeno. V tomto směru dovodila judikatura závěr, že doručení je účinné, jestliže například zaměstnanec zasílanou písemnost od poštovního doručovatele převzal, i když zásilka nebyla označena "do vlastních rukou" nebo neobsahovala doručenku a na zásilce byla uvedena jiná adresa, než poslední známá adresa zaměstnavatele.

Prekluzivní lhůty

Smluvní strany mohou okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k tomuto postupu dověděli (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl (objektivní lhůta). Po jejich uplynutí právo okamžitě zrušit pracovní poměr zaniká, i když důvod existoval. Ohledně počátku a běhu lhůty se odkazuje na část pojednávající o výpovědi zaměstnavatele z důvodu porušení povinnosti.

Důvody okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatele

Zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr především tehdy, byl-li zaměstnanec odsouzen pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo pro trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí

Nahrávám...
Nahrávám...