dnes je 18.7.2024

Input:

Opravy chyb minulých let

15.5.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Opravy chyb minulých let

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 17, § 19

  • Část sedmá – Ustanovení společná, přechodná, závěrečná

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména: § 15a

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zejména: § 138 až 144

 • Český účetní standard pro podnikatele č. 002

Popis operace
Popis operace:

Při opravách chyb minulých let je třeba postupovat v souladu s platnými účetními i daňovými předpisy. Zákon o účetnictví vymezuje podmínky pro možné opravy již uzavřených účetních knih. V souladu se zákonem o účetnictví platí:

 • po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy (s výjimkou přeměn společností);

 • před schválením účetní závěrky, nejpozději do konce účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku (pouze z důvodu, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu).

S účinností od 1. 1. 2013 se významné opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, tedy opravy v období po schválení účetní závěrky a déle, účtují na vrub nebo ve prospěch rozvahového účtu "Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (účet 427).

Do konce účetního období 2012 bylo českými účetními standardy doporučeno účtovat opravy minulých let na vrub mimořádných nákladů (účet 588), resp. ve prospěch mimořádných výnosů (účet 688).

O významných opravách chyb minulých let je nutné informovat v příloze účetní závěrky.

Souvztažnosti:

Č. Účetní případ v následujícím období po zjištění chyby MD DAL 
1. Oprava pořizovací ceny majetku (náklady s pořízením související byly účtovány v minulém období na vrub nákladů) 0xx, 1xx, 25x 427 
2. Oprava technického zhodnocení majetku (technické zhodnocení bylo v minulém období účtováno jako oprava) 01x, 02x 427 
3. Oprava neúčtovaných nákladů za služby v minulém období 427 321 
4. Oprava neúčtovaných výnosů za služby v minulém období 311 427 

Analytická evidence
Analytické účty:

Účet "427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let“ se netýká pouze oprav nákladů a výnosů minulých let, ale i rozdílů ze změn účetních metod a dále i části odložené daně (při prvním účtování o odložené dani). Je tedy vhodné uvedený syntetický účet analyticky rozlišit například:

427.1 – Jiný výsledek hospodaření minulých let – opravy chyb minulých let

427.2 – Jiný výsledek hospodaření minulých let – rozdíly ze změn účetních metod

427.3 – Jiný výsledek hospodaření minulých let – část odložené daně.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

S účinností od 1. 1. 2013 se opravy nákladů a výnosů minulých let neúčtují na vrub mimořádných nákladů nebo ve prospěch mimořádných výnosů, ale na rozvahový účet zahrnutý v položkách vlastního kapitálu, tj. na účet "Jiný výsledek hospodaření minulých let“.

Při opravách v účetnictví se zpravidla souvztažně opravují i stavy rozvahových účtů. V žádném případě není možné nesprávné stavy rozvahových účtů opravovat tím způsobem, že při otevírání účetních knih zapíšeme správné stavy rozvahových účtů, které nenavazují na (nesprávné) konečné zůstatky na těchto účtech. Bilanční kontinuita (návaznost počátečních stavů rozvahových účtů na konečné zůstatky těchto účtů) musí být vždy zachována. Opravy je možno provádět účetními zápisy v následujícím účetním období.

Daňové hledisko
Daňové dopady:

Uzavírání účetních knih má souvislost s výpočtem daňové povinnosti a podáním daňového přiznání k dani z příjmů. Z časového hlediska je možné opravy chyb po uzavření účetních knih v následujícím účetním období rozdělit na ty, které byly opraveny:

 • po podání daňového přiznání, ale před uplynutím lhůty k podání přiznání,

 • po podání daňového přiznání a po uplynutí lhůty k podání přiznání,

 • na základě provedené daňové kontroly.

Po podání daňového přiznání, ale před uplynutím lhůty k podání přiznání, je možné nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování již podané opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží.

Po podání daňového přiznání a po uplynutí lhůty k podání přiznání je třeba podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování.

Princip oprav chyb minulých období je uveden v daňovém

Nahrávám...
Nahrávám...