dnes je 31.3.2023

Input:

Orgány kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.1 Orgány kontroly dodržování pracovněprávních předpisů

JUDr. Petr Bukovjan

Kontrolní pravomoci v oblasti kontroly dodržování právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele přešly od roku 2012 z Úřadu práce na orgány inspekce práce. Krajským pobočkám Úřadu práce zůstala jen finanční kontrola (ve vztahu k plnění podmínek týkajících se poskytování příspěvků z aktivní politiky zaměstnanosti) a kontrola výše průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. V dalším textu bude proto pojednáno jen o struktuře a kontrolních kompetencích orgánů inspekce práce.

Celní úřady

Omezenou kontrolní kompetenci mají v oblasti právních předpisů o zaměstnanosti též celní úřady. Dle ustanovení § 126 odst. 4 ZZ mají celní úřady oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou, jsou-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadovány. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88 ZZ. O provedených kontrolách informuje celní úřad příslušný oblastní inspektorát práce a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu práce podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty. Nemá tedy samostatnou sankční působnost.

Orgány inspekce práce

Z ustanovení § 1 ZIP vyplývá, že předmětem úpravy obsažené v tomto právním předpisu je mj. "zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek". V následujícím paragrafu pak zákon vyjmenovává, které orgány to vlastně jsou – Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce je ústředním orgánem inspekce práce řízeným ministerstvem práce a sociálních věcí. V jeho čele stojí generální inspektor. Výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora (stejně jako dále vedoucího inspektora) se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Státní úřad inspekce práce řídí oblastní inspektoráty práce, je vůči nim nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, odborně je vede a nabízí jim technickou pomoc.

Sídlo tohoto úřadu se nachází v Opavě. Některé své činnosti má ale úřad soustředěny na odloučeném pracovišti v Praze.

Oblastní inspektoráty práce

Označení, sídla a

Nahrávám...
Nahrávám...