dnes je 18.7.2024

Input:

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet

30.4.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 22 minut

501
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

 • osvobozená plnění s nárokem na odpočet – obecně

 • dodání zboží do jiného členského státu

 • pořízení zboží z jiného členského státu

 • vývoz zboží

 • poskytnutí služby do třetí země

 • osvobození ve zvláštních případech

 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

 • přeprava osob

 • dovoz zboží

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet – obecně

Pokud je plnění předmětem daně v tuzemsku (§ 2 odst. 1 ZDPH) a nejedná se o zdanitelné plnění, hovoříme o plnění osvobozeném od daně.

Jak vyplývá ze schématu, ZDPH rozlišuje osvobozená plnění, kdy:

 • je nárok na odpočet (probereme nyní),

 • není nárok na odpočet souvisejících vstupů (probereme v 6. lekci).

Upozornění

Jestliže se jedná o plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně na vstupu, neodvádí se DPH z poskytnutých plnění, ale lze u souvisejících přijatých plnění nárokovat odpočet v plné výši.

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně jsou tedy „nejvyšší možnou formou daňového zvýhodnění”, kdy plátce nezatěžuje daní své výstupy, a přitom může od státu čerpat daň na svých vstupech. Proto je v těchto případech obzvláště důležité dbát zejména dvou věcí:

 • aby plátce naplnil všechny podmínky stanovené pro tento režim svých uskutečněných plnění (osvobození je výjimka, výklad nesmí být zužující ani rozšiřující – musí být přesný),

 • aby tato osvobozená plnění uvedl do daňového přiznání za správné zdaňovací období; tím je ve většině případů období, do něhož spadá okamžik uskutečnění osvobozeného plnění (avšak podle § 63 odst. 2 ZDPH jsou přípustné výjimky z tohoto pravidla, např. při vývozu zboží je navíc podmínkou, že došlo k výstupu zboží z EU, a vývoz musíme být schopni prokázat).

Zapamatujme si

Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet obecně není ke dni přijetí úplaty na toto plnění.

Uvedené plyne z ustanovení § 63 odst. 2 ZDPH.

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet jsou vyjmenována v § 63 odst. 1 ZDPH. Nyní si je probereme podrobně.

Dodání zboží do jiného členského státu

Dodání zboží do jiného členského státu definuje § 13 odst. 2 ZDPH jako dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

Tzn., že je nezbytný faktický pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu, nestačí pouhá fakturace mezi plátci různých členských států. Protože na hranicích mezi členskými státy EU nepotvrzují přesun zboží celní úřady, § 64 odst. 5 ZDPH určuje (velice obecně) možné způsoby prokázání pohybu zboží. Musí být prokázáno, že zboží opustilo území ČR. Zajišťuje-li přepravu dodavatel, pak lze prokazovat potvrzením převzetí mimo ČR. Zajišťuje-li přepravu odběratel, pak např. prohlášením odběratele. Musí jít o prohlášení pořizovatele nebo třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Nemůže však jít o prohlášení, že zboží bude teprve přepraveno.

V této oblasti má dojít ke změnám s účinností od 1. 1. 2020.

Zapamatujme si

Fyzické přemístění zboží do jiného členského státu je jen jednou z podmínek nároku na osvobození.

Další podmínky jsou:

 • pořizovatelem je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě [§ 4 odst. 1 písm. f) ZDPH],

 • odeslání nebo přeprava zboží začíná v tuzemsku,

 • odeslání nebo přepravu zajišťuje dodavatel, pořizovatel nebo kterýmkoli z nich zmocněná třetí osoba,

 • pro pořizovatele je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně.

Pro praktickou realizaci je tak zapotřebí ohlídat zejména dvě věci:

 • ověřit si, zda odběratel je registrován k DPH v jiném státě EU (např. prostřednictvím webových stránek EU, kam jsme nasměrováni i prostřednictvím stránek tuzemského ministerstva financí),

 • nechat si hodnověrně potvrdit, že zboží skutečně dorazilo do jiného státu EU (přepravní doklad, dodací list).

Je potřeba si uvědomit, že při dodání zboží s instalací nebo montáží [§ 4 odst. 4 písm. i) ZDPH] do JČS se nejedná o osvobozené plnění v tuzemsku, protože místem plnění je podle § 7 odst. 3 ZDPH místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Při dodání zboží s instalací a montáží tamnímu plátci sice také odběratel přebírá daňovou povinnost, ale u dodavatele nepůjde o osvobozené plnění, protože se vůbec nebude jednat o předmět zdanění DPH v tuzemsku. Danou dodávku zboží (s instalací nebo montáží) však plátce uvádí do ř. 26 daňového přiznání k DPH mezi ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně.

Osvobození s nárokem na odpočet DPH na vstupu je také při:

 • Dodání nového dopravního prostředku, a to vždy, bez ohledu na to komu je dodáno, zda je příjemcem osoba registrovaná v jiném členském státu nebo ne, důvodem je, že pořízení tohoto specifického zboží je také vždy předmětem DPH ve státě příjemce (probírali jsme ve 4. lekci, viz také § 64 odst. 2 ZDPH a § 19 ZDPH).

 • Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, pokud je dodáno OPD neregistrované v JČS k tamní DPH (podnikateli-neplátci) nebo k dani v JČS neregistrované právnické osobě, dále je podmínkou, že zboží je přepraveno v souladu se zákonem o spotřebních daních (přeprava a výrobků podléhajících spotřební dani se v rámci EU sleduje elektronicky na základě rozhodnutí Rady 1152/2003/ES) a pořizovateli vznikne platební povinnost ke spotřební dani (§ 64 odst. 3 ZDPH).

 • Přemístění obchodního majetku bez změny vlastníka, pokud jím byla přiznána daň v cílovém státě (§ 64 odst. 4 ZDPH, přemístění obchodního majetku jsme probírali ve 4. lekci). Pro osvobození je nutné, aby zboží opustilo ČR a v cílovém státě vznikla povinnost přiznat pořízení.

Příklad

Kdy z následujících případů uskuteční český plátce v tuzemsku plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet:

A) prodá polské osobě neregistrované k dani v Polsku počítač, který jí přepraví do Polska,

B) prodá polské osobě registrované k dani v Polsku počítač, který jí odešle přímo do její provozovny v Německu,

C) prodá polské osobě registrované k dani v Polsku počítač, který si pořizovatel odveze přímo do své provozovny v Plzni,

D) prodá polské osobě registrované k dani v Polsku počítač, který jí odešle ze skladu v Polsku do její provozovny v Německu,

E) prodá nový dopravní prostředek slovenské osobě neregistrované k dani na Slovensku, který je jí speditérem přepraven na Slovensko,

F)prodá nový dopravní prostředek českému plátci, který si jej přepraví natrvalo do provozovny na Slovensko,

G) prodá ojetý automobil slovenské osobě neregistrované k dani na Slovensku, která automobil přepraví na Slovensko.

Správné odpovědi najdete zde1

Nedokončené dodání zboží do EU

Osobou povinnou přiznat daň v ČR je [§ 108 odst. 4 písm. g) ZDPH] osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU, která pořídila zboží s místem plnění v ČR od plátce, pokud:

 • zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a

 • plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Odběratel má povinnost podat přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do EU. Jde o situaci, kdy odběratel deklaruje přepravu do EU, ale svůj záměr neuskuteční. Nelze

Nahrávám...
Nahrávám...