dnes je 18.6.2024

Input:

Paušální výdaje v roce 2017 - co je nového?

30.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2017.11.1
Paušální výdaje v roce 2017 - co je nového?

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 11/2017

Poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP se může kdykoliv rozhodnout a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP procentem z příjmů. Jedná se o příjmy:

  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství – písm. a),

  • příjem ze živnostenského podnikání – písm. b),

  • příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění – písm. c),

  • příjem ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.

Podle znění § 7 odst. 8 ZDP jsou ve výdajích uplatněných procentem z příjmů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Paušální výdaje lze dále uplatnit:

  • u příjmu z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDPpoplatník je povinen podle § 9 odst. 5 ZDP vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek, vzniklých v souvislosti s nájmem;

  • dále u příjmu ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které není provozováno podnikatelem a je zdaňováno podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDPpodle znění § 10 odst. 4 ZDP lze u těchto příjmů uplatnit výdaje podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP, poplatník je povinen v tomto případě vždy vést záznamy o příjmech.

Ze znění pokynu GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP vyplývá, že pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho druhu příjmu dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, musí uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.

Pokud má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP (podíly společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti na zisku) a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílům na zisku společníků v. o. s. a komplementářů na k. s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2016 a 2017 a jejich limitování

Podle znění zákona o daních z příjmů účinného k 1. 1. 2017 platila v roce 2016 a platí i v roce 2017 následující omezení výše paušálních výdajů:

Druh příjmů   Výše paušálních výdajů  
Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)   80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjem z živnostenského podnikání řemeslného dle § 7 odst. 1 písm. b)   80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  
Příjem ze živnostenského podnikání ostatního dle § 7 odst. 1 písm. b)   60 %
- maximálně 1 200 000 Kč  
Příjem z jiného podnikání dle § 7 odst. 1 písm. c) (např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, právník)   40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem dle § 7 odst. 2 písm. a)   40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. b)   30 %
- maximálně 600 000 Kč  
Příjem z výkonu nezávislého povolání dle § 7 odst. 2 písm. c) (např. architekt)   40 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z nájmu dle § 9   30 %
- maximálně 600 000 Kč  
Příjem ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem dle § 10 odst. 1 písm. a)   80 %
- maximálně 1 600 000 Kč  

Z výše uvedeného přehledu limitních částek paušálních výdajů vyplývá, že pouze při dosažení příjmů maximálně ve výši 2 000 000 Kč lze jako paušální výdaje uplatnit procentní výši dle jednotlivých druhů příjmů (30 % až 80 % z dosažených příjmů). Pokud příjem příslušného druhu příjmu přesáhne hranici 2 000 000 Kč, je nutno uplatnit pouze maximální částku paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDP (600 000 Kč až 1 600 000 Kč dle druhu příjmů). Toto se vztahuje i na paušální výdaje uplatněné k příjmům dle § 9 ZDP a k příjmům ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňované dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP a ve vazbě na znění § 10 odst. 4 ZDP.

Současně však s účinností od zdaňovacího období roku 2013 platí omezení pro uplatnění slevy na dani na manželku u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. Z ustanovení § 35ca ZDP vyplývá, že uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 paušální výdaje a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník snížit vypočtenou daň o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, ani uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2018 (s variantou i pro rok 2017) a jejich limitování

Novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) snižuje limitní výši paušálních výdajů tím způsobem, že pro uplatnění plné výše paušálních výdajů (30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů) se pro limitní výši paušálních výdajů vychází ze snížené limitní výše příjmů ze 2 milionů Kč na 1 milion Kč, tedy na poloviční výši. Novela zákona doplňuje ustanovení § 7 odst. 8 ZDP o větu, že pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou. Tím je přímo do zákona doplněn postup, který platil i doposud, že totiž poplatník, který vede účetnictví (ze zákona nebo dobrovolně), vychází při stanovení paušálních výdajů z evidence příjmů podle § 7 odst. 8 a nikoliv z výnosů vykazovaných ve vedeném účetnictví.

Současně s tímto snížením limitní výše paušálních výdajů dochází novelou ZDP ke zrušení ustanovení § 35ca ZDP, o kterém se zmiňujeme v předchozí části článku (tj. uplatnění slev na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti).

Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob v roce 2018 a jejich limitování:

Druh příjmů   Výše paušálních výdajů  
Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)   80 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjem z živnostenského podnikání řemeslného dle § 7 odst. 1 písm. b)   80 %
- maximálně 800 000 Kč  
Příjem ze živnostenského podnikání ostatního dle § 7 odst. 1 písm. b)   60 %
- maximálně 600 000 Kč  
Příjem z jiného podnikání dle § 7 odst. 1 písm. c) (např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, právník)   40 %
- maximálně 400 000 Kč  
Příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem dle § 7 odst. 2 písm. a)   40 %
- maximálně 400 000 Kč  
Příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. b)   30 %
- maximálně 300 000 Kč  
Příjem z výkonu nezávislého povolání dle § 7 odst. 2 písm. c)(např. architekt)   40 %
- maximálně 400 000 Kč  
Příjem z nájmu dle § 9   30 %
- maximálně 300 000 Kč  
Příjem ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které není provozováno podnikatelem dle § 10 odst. 1 písm. a)   80 %
- maximálně 800 000 Kč  

Pozor!
Pozor na přechodná ustanovení!

Pro řešení ve zdaňovacím období 2017 jsou pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob důležité dva body přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů.

V bodu 1 přechodných ustanovení novely ZDP se uvádí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

V bodu 13 přechodných ustanovení novely ZDP se uvádí, že jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro zdaňovací období roku 2017 tedy při uplatňování výše paušálních výdajů přicházejí dvě varianty:

  1. poplatník bude vycházet z limitní výše paušálních výdajů stanovené v zákoně o daních z příjmů ve znění před novelou zákona a v tomto případě se na poplatníka vztahuje znění § 35ca ZDP. Pokud součet dílčích základů dle § 7 a § 9 ZDP, u kterých byly uplatněny paušální
Nahrávám...
Nahrávám...