dnes je 18.7.2024

Input:

Plat

27.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.2.1.1 Plat

JUDr. Eva Rothová

Za výkon závislé práce přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 109 ZP může být touto odměnou mzda, plat nebo odměna z dohody. Zákonná úprava tak navazuje na čl. 28 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci. Návazně je toto právo garantováno v ZP [ § 1a odst. 1 písm. c) a § 110 ] a jsou stanoveny podmínky pro jeho zajištění. Možnost sjednat základní pracovněprávní vztah bez práva zaměstnance na odměnu za práci výslovně vylučuje § 346c, podle nějž zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat nebo odměnu z dohody. Pokud by se zaměstnanec od tohoto zákazu odchýlil, nepřihlíží se k tomu (§ 346e). Podle § 4a odst. 4 se nepřihlíží ani k takovému jednání zaměstnance, kterým by se vzdal práva na mzdu nebo plat nebo jejich část, která mu přísluší podle zákoníku práce, kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu.

Definice platu

Plat je v § 109 odst. 3 ZP definován jako peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti.

Organizační složky státu

Organizační složky státu nejsou podle § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, právnickými osobami. V právních vztazích proto nevystupují jako samostatné právní subjekty, to znamená, že v pracovněprávních vztazích je zaměstnavatelem stát, tedy Česká republika. Je-li zaměstnavatelem stát, je podle § 9 ZP příslušná v pracovněprávních vztazích, jednat a vykonávat práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů organizační složka státu, která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává.

Vztah mezi organizačními složkami územních samosprávných celků a územními samosprávnými celky zákoník práce neupravuje. Podle § 24 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pracovníci organizační složky územního samosprávného celku zaměstnanci zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Územní samosprávný celek

Pojem územní samosprávný celek vychází z čl. 99 Ústavy České republiky a zahrnuje jednak základní územní samosprávné celky, kterými jsou obce, jednak vyšší územní samosprávné celky, kterými jsou kraje. Konkrétní úprava je provedena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Státní fondy

V souvislosti se způsobem financování jsou do okruhu zaměstnavatelů odměňujících platem zahrnuty i státní fondy. I když

Nahrávám...
Nahrávám...