dnes je 18.7.2024

Input:

Podrozvahová evidence

25.2.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Podrozvahová evidence

Ing. Pavla Strakošová

Právní úprava

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ZoÚ), zejména:

  • § 13 ZoÚ – Účetní knihy

  • § 30 odst. 12 ZoÚ – Inventarizace

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále PVZÚ), zejména:

  • Příloha č. 4 – Směrná účtová osnova

 • ČÚS pro podnikatele:

  • č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

  • č. 005 – Opravné položky

  • č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly

  • č. 011 – Operace s obchodním závodem

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek

  • č. 015 – Zásoby

Účetní knihy

Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření v účetních knihách.

Účetní knihy jsou podle § 13 ZoÚ

 • deník, případně deníky,

 • hlavní kniha,

 • knihy analytických účtů a

 • knihy podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku (denících) a hlavní knize.

Účetní knihy jsou účetními záznamy, vztahují se na ně požadavky kladené zákonem na účetní záznamy, a to především:

 • lhůty pro úschovu účetních záznamů, které jsou uvedeny v §§ 31 a § 32 ZoÚ,

 • průkaznost ve smyslu § 33a ZoÚ,

 • pravidla pro opravy účetních záznamů stanovená v § 35 ZoÚ,

 • povinnosti v případě ztráty, odcizení, poškození účetních záznamů ve smyslu § 35 ZoÚ (tzv. rekonstrukce účetnictví),

 • okamžik uskutečnění účetního případu podle ČÚS č. 001,

 • sankce za nedodržení povinnosti uschovávat účetní záznamy dle § 37 a 37a ZoÚ.

Veškeré účty (syntetické, analytické i podrozvahové), které účetní jednotka používá, musí být uvedeny v účtovém rozvrhu a musí být vedeny v rámci účetních knih (§ 13 ZoÚ). Syntetické účty v rámci hlavní knihy, analytické účty v rámci knih analytických účtů a podrozvahové účty v rámci knih podrozvahových účtů. Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy. Tomuto pravidlu musí být přizpůsoben i účetní software, který účetní jednotka používá.

Vyhláška stanoví označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů, a to v Příloze č. 4. Podrozvahovým účtům jsou ve směrné účtové osnově vyhrazeny účtové skupiny 75 až 79.

Účetní jednotky jsou povinny podle § 30 odst. 12 ZoÚ inventarizovat i skutečnosti účtované v knize podrozvahových účtů.

Na podrozvahových účtech se účtuje podvojnými zápisy.

Základní postupy účtování

V knihách podrozvahových účtů se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v deníku nebo v hlavní knize. Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se podle ČÚS č. 001 sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů, které lze využít. Podrozvahová evidence slouží k zachycení těch skutečností, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech. O účtování na podrozvahových účtech se zmiňují i některé další ČÚS (viz dále).

Na podrozvahových účtech se sledují zejména:

 1. přijatá depozita a hypotéky,
 2. najatý a propachtovaný majetek,
 3. majetek přijatý do úschovy,
 4. zásoby přijaté ke zpracování,
 5. směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti,
 6. přísně zúčtovatelné tiskopisy (např. pokutové bloky, povolenky, členské známky),
 7. materiál specifického použití,
 8. program 222 (předměty státních mobilizačních rezerv),
 9. závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31.12.2000),
 10. pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31.12.2000),
 11. odepsané pohledávky,
 12. poskytnutá zástavní práva a věcná břemena a převedená a poskytnutá zajištění, pokud se o nich neúčtuje podle ČÚS č. 013 na příslušných účtech účtové třídy 0,
 13. přijatá zástavní práva a přijatá zajištění,
 14. závazky z leasingu,
 15. pohledávky z leasingu,
 16. pohledávky z pevných termínových operací,
 17. závazky z pevných termínových operací,
 18. pohledávky z opcí,
 19. závazky z opcí.

V praxi se na podrozvaze účtuje zejména o:

 • využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, popřípadě právo hospodaření s majetkem státu, tzn. majetek je využíván; jedná se např. o majetek na leasing, majetek zapůjčený, majetek přijatý do úschovy, majetek 100% pořízený z prostředků poskytnuté dotace, majetek přijatý do komisního prodeje, cizí zásoby přijaté ke zpracování, zásoby přijaté do komisního prodeje,

 • práva, o nichž se neúčtuje na rozvahových účtech, např. odepsané pohledávky, pohledávky z leasingu, přijatá zástavní práva a přijatá zajištění,

 • závazky, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech, např. směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti, poskytnutá zástavní práva, věcná břemena, uzavřené hypotéky na vlastní majetek a

 • materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů.

Na podrozvahových účtech lze účtovat i různé pomocné operace či vnitřní zúčtování dle potřeb účetní jednotky a evidovat i další složky majetku. Na podrozvaze lze účtovat o zálohových fakturách.

Souvztažnosti

Je zcela v kompetenci účetní jednotky, jaké si stanoví postupy účtování, např.:

Obsah účetního případu   MD   D  
Zařazení majetku (majetkového práva) do podrozvahové evidence   7xx – Příslušný účet   79x – Evidenční účet  
Vyřazení majetku (majetkového práva) z podrozvahové evidence   79x – Evidenční účet   7xx – Příslušný účet  
Zařazení závazku (dluhu) do podrozvahové evidence   79x – Evidenční účet   7xx – Příslušný účet  
Vyřazení závazku (dluhu) z podrozvahové evidence   7xx – Příslušný účet   79x – Evidenční účet  

Na podrozvahových účtech se podle ČÚS č. 001 účtuje souvztažně s evidenčním účtem. Evidenční účet, například syntetický účet 79x, je použit pro zachování podvojnosti účetních zápisů.

Účetní jednotka si pro zaúčtování veškerých skutečností sama vymezí část účtového rozvrhu, který se bude týkat podrozvahových účtů. U podrozvahových účtů nejsou účetními předpisy vymezeny účtové skupiny ani jejich obsahová náplň. Podrozvahové účty se nedělí na účty aktiv a pasiv. S ohledem na zažité zvyklosti, kdy je chápán zůstatek strany MD účtu vnímán jako aktivum a naopak zůstatek strany DAL účtu jako pasivum, lze jen doporučit, aby byl takovýto přístup zvolen i v rámci podrozvahových účtů; tzn. majetek a majetková práva se zachytí na straně MD, zatímco skutečnosti charakteru závazků na straně DAL příslušného podrozvahového účtu. Vyřazení z podrozvahové evidence se proúčtuje opačným zápisem na příslušném podrozvahovém účtu.

Pozor!
Pozor na to, řada v podrozvahové evidenci zachycovaných položek nemá podobu klasického majetku či závazků.

Evidenční účet

Evidenční účet slouží k podvojnému účetnímu zachycení zápisů na podrozvahových účtech. Tento účet, jak již z označení vyplývá, je fakticky vyrovnávacím účtem zabezpečujícím možnost a povinnost provádění podvojných účetních zápisů i v rámci podrozvahové evidence.

Při uzavření a následném otevření knihy podrozvahových účtů musí být zachována bilanční kontinuita podle § 19 odst. 4 ZoÚ, která znamená, že stavy podrozvahových účtů při otevření účetní knihy podrozvahových účtů v novém účetním období, musí navazovat na konečné stavy knihy podrozvahových účtů k poslednímu dni předcházejícího účetního období. Pokud by došlo mezi účetními obdobími ke změně obsahové náplně podrozvahových účtů, je povinností účetní jednotky sestavit převodový můstek, jímž by doložila vzniklý nesoulad mezi podrozvahovými účty.

V účtovém rozvrhu účetní jednotky může být například uvedeno pět účtových skupin, čímž je využita celá škála určená směrnou účtovou osnovou. První čtyři skupiny se mohou týkat jednotlivých titulů pro účtování na podrozvahových účtech, pátá skupina může být evidenční. Tato volba zajistí podvojnost účetních zápisů. Skupina 79 – Evidenční může obsahovat celkem čtyři účty, které svým názvem korespondují se skupinami účtů 75 až 78.

Skupina podrozvahových účtů   Souvztažný účet pro podvojný účetní zápis  
75 – Majetek   795 – Evidenční účet k účtům majetku  
76 – Pohledávky   796 – Evidenční účet k účtům pohledávek  
77 – Závazky   797 – Evidenční účet k účtům závazků  
78 – Finanční nástroje   798 – Evidenční účet k účtům finančních nástrojů  

Účetní závěrka

Účetní zápisy na podrozvahových účtech se ve výkazech účetní závěrky nevykazují. Podrozvaha může sloužit jako podklad pro sestavení přílohy v účetní závěrce.

Návrh části účtového rozvrhu pro zachycení nejčastějších titulů majetku a závazků, které je nutno vést na podrozvahových účtech:

Podrozvahové účty

75 – Majetek

751 – Majetek

751.1 – Drobný hmotný majetek

751.2 – Drobný nehmotný majetek

751.3 – Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace

751.4 – Majetek přijatý do komisního prodeje

752 – Zásoby

752.1 – Zásoby přijaté ke zpracování

752.2 – Zásoby přijaté do komisního prodeje

753 – Najatý majetek

753.1. – Majetek pořízený na finanční leasing

753.2. – Najatý majetek

754 – Majetek přijatý do úschovy

76 – Pohledávky

761 – Odepsané pohledávky

762 – Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31.12.2000)

763 – Pohledávky z leasingu

764 – Jmenovitá hodnota

Nahrávám...
Nahrávám...