dnes je 18.7.2024

Input:

Předuzávěrkové účetní případy

7.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Předuzávěrkové účetní případy

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 6 – Povinnosti účetní jednotky

  • § 17 – Otevírání a uzavírání účetních knih

  • § 24–28 – Způsoby oceňování

  • § 29, 30 – Inventarizace majetku a závazků

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb.

 • ČÚS pro podnikatele č. 001 až 024

 • Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24 odst. 2 – Co je daňově účinnými náklady

 • Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Popis operace:

Inventarizace

Veškeré rozvahové položky (majetek a závazky) musí být k datu sestavení účetní závěrky doloženy inventarizačním zápisem. Povinnost inventarizace je uložena zákonem o účetnictví (zejména § 6, § 29, § 30 ZoÚ). Cílem inventarizace je:

 • kontrola věcné správnosti účetnictví,

 • kontrola reálnosti ocenění majetku,

 • další cíle – zejména kontrola zabezpečení majetku, jeho využití a další poznatky.

K inventarizaci je třeba v každé firmě zpracovat vnitřní předpis, kde bude pro konkrétní účty (majetku a závazků) rozpis inventur a následných inventarizací včetně termínů a odpovědných pracovníků za jejich provedení, dále pravidla pro kontrolu reálnosti ocenění a další postupy tak, aby byl vytvořen předpoklad pro naplnění všech základních cílů inventarizace.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Inventarizace majetku a závazků se vůbec neprovádí.

 • Provádí se pouze inventarizace některého majetku.

 • Není zajištěna dostatečná příprava a organizace průběhu inventur (vydání interního předpisu o inventarizaci, proškolení).

 • Zaměňuje se termín inventura (zjištění skutečného stavu) s inventarizací (porovnání skutečného stavu se stavem účetním) včetně jejich doložení (inventurní soupisy, inventarizační zápisy).

 • Nejsou dodržovány termíny inventur stanovené zákonem (inventuru lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni).

 • V případě provedených inventarizací se následně neprovádí analýza inventarizačních rozdílů a z toho vyplývá jejich proúčtování na nesprávných účtech.

 • Inventarizační rozdíly se neproúčtují do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

 • Účetní jednotky provádějí v některých případech kompenzaci manka a přebytků na majetku a závazcích (kompenzace s výjimkou neúmyslných záměn není povolena).

 • Při inventarizaci se opomíjí její další zásadní význam – ocenění majetku a závazků.

 • Při oceňování majetku a závazků na základě výsledků inventarizace se neprovádí dostatečná analýza (přechodné nebo trvalé snížení ocenění majetku).

 • Účetní jednotky s povinností auditu (zejména ty, u kterých tato povinnost nově nastala) nezajišťují účast auditora při fyzických inventurách majetku.

 • Inventarizační komise nejsou dostatečně proškoleny, nejsou tak plněny další cíle, které by měla inventarizace zajišťovat.

Účetní analýza (souvisí s inventarizací účtů)

 • Vyúčtování kurzových rozdílů

Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na měnu českou kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, a to v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu a v účetní závěrce k okamžiku jejího sestavení. Týká se pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn; a dále i opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení se provádí u nákladů a výnosů v případě, že se v rámci daného účetního období nekryjí výdaje s náklady (časové rozlišení nákladů) nebo příjmy s výnosy (časové rozlišení výnosů). Pro účetní závěrku (z hlediska účetního i daňového) je rozhodující účetní období (12 měsíců po sobě jdoucích), kam by měly být zaúčtovány pouze ty výdaje, náklady, výnosy a příjmy, které s obdobím souvisí. U časového rozlišení je třeba ověřit podmínku, zda účetní případy zúčtované na účtech 381 až 385 splňují podmínku, že je znám: titul (účel), přesná částka i období, jehož se týkají. Tyto podmínky musí být splněny současně. Konkrétní případy časového rozlišení je třeba řešit vnitřním firemním předpisem.

 • Vyúčtování dohadných položek

Dohadné položky splňují

Nahrávám...
Nahrávám...