dnes je 27.5.2024

Input:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

30.1.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • část třetí – Účetní závěrka (§ 18 až 23)

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Popis operace:

Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o změnách vlastního kapitálu.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky nejsou povinny sestavovat tento přehled.

Vymezení kategorií účetních jednotek je uvedeno v článku Účetní závěrka.

Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu za interval (mezi dvěma rozvahovými dny).

Z hlediska historického vývoje jde v pořadí již o čtvrtý výkaz finančního účetnictví. Základním účetním výkazem je rozvaha, která představuje stav majetku, vlastních a cizích zdrojů k datu (k okamžiku) sestavení; další účetní výkazy – výsledovka (výkaz zisku a ztráty), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu – analyzují jednu rozvahovou položku za interval.

Přehled o změnách vlastního kapitálu se sestavuje za běžné a minulé účetní období.

Počáteční a konečné stavy vlastního kapitálu i jednotlivých složek vlastního kapitálu musí navazovat na rozvahu.

Příklad možného řešení přehledu o změnách vlastního kapitálu (uvedeno je pouze jedno účetní období, přehled se sestavuje za běžné i minulé účetní období, formální úprava není předepsána).

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 20xx do 31. 12. 20xx

Titul (tis. Kč)  Počáteční
zůstatek 
 
Zvýšení  Snížení  Konečný
zůstatek 
 
Vlastní kapitál              
I. Základní kapitál              
   1. Základní kapitál               
   2. Vlastní podíly (–)               
   3. Změny základního kapitálu               
II. Kapitálové fondy              
   1. Ážio               
   2. Kapitálové fondy:               
   2.1 Ostatní kapitálové fondy               
   2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků               
   2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách OK               
   2.4 Rozdíly z přeměn OK               
   2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách OK               
III. Fondy ze zisku              
   1. Ostatní rezervní fondy               
   2. Statutární a ostatní fondy               
IV. Výsledek hospodaření minulých let              
   1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let               
   2. Jiný výsledek hospodaření minulých let               
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období              
VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku              

OK – obchodní korporace

Významné položky zvýšení či snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu účetní jednotky okomentují v příloze, popřípadě rozšíří daný přehled o další položky. Účetní jednotky vyčíslí vyplacené podíly na zisku a zdroje, ze kterých bylo čerpáno.

Příklad
Příklad:

Na základě rozhodnutí valné hromady:

 • v průběhu účetního období došlo ke zvýšení základního kapitálu, toto navýšení bylo v běžném roce zapsáno do obchodního rejstříku:

 • základní kapitál = 100 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč/akcii,

 • zvýšení (upsání nových akcií) = 50 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč/akcii, emisní kurz 120 000 Kč/akcii;

 • ze zisku minulých účetních období:

  • byly vyplaceny podíly na zisku ve výši 3 000 000 Kč,

  • byl proveden příděl do rezervního fondu 500 000 Kč a

  • příděl do statutárního fondu 100 000 Kč,

  • zbývající část zůstala nerozdělena.

Zisk za účetní období byl 4 000 000 Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 200x do 31. 12. 200x

Titul (tis. Kč)  Počáteční
zůstatek 
 
Zvýšení  Snížení  Konečný
zůstatek 
 
Vlastní kapitál  20 800  10 600  3 600  27 800  
I. Základní kapitál  10 000  5 000    15 000  
   1. Základní kapitál   10 000   5 000      15 000   
   2. Vlastní podíly (–)               
   3. Změny základního kapitálu               
II. Kapitálové fondy  1 000  1 000    2 000  
   1. Ážio      1 000      1 000   
   2. Kapitálové fondy:               
   2.1 Ostatní kapitálové fondy   1 000         1 000   
Nahrávám...
Nahrávám...