dnes je 18.7.2024

Input:

Prodej obchodního závodu

4.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 19 minut

Prodej obchodního závodu

Ing. Vlasta Martišková

Právní úprava

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále OZ)

  • § 495 – součástí obchodního závodu jsou i dluhy

  • § 501 – hromadná věc

  • § 502 – obchodní závod

  • § 423 – obchodní firma

  • § 427 – souhlas kupujícímu s převodem

  • § 1257 – služebnost

  • § 2079 až 2183 – koupě

  • § 2175 až 2183 – zvláštní ustanovení o koupi závodu

  • § 3018 – povinnost zveřejnění údajů v Obchodním věstníku

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnost a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (ZOK)

  • § 15 – vklad je peněžní vyjádření hodnoty vkladu

  • § 21 – nepeněžním vkladem je závod nebo jeho část

  • § 171 odst. 1 písm. b) – souhlas 2/3 většiny hlasů k rozhodnutí u s.r.o.

  • § 172 odst. 2 – schválený text společenské smlouvy u s.r.o.

  • § 190 odst. 2 písm. i) – schválení převodu nebo zastavení závodu u s.r.o.

  • § 255 – úplatné nabytí majetku – u a.s.

  • § 421 odst. 2 písm. m) – schválení převodu nebo zastavení závodu u a.s.

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

  • § 11 a násl. – návrh na zápis

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ),

  • § 127 – oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP)

  • § 21b odst. 2 – ustanovení o obchodním závodu se použijí i na část obchodního závodu

  • § 23 – základ daně

  • § 23 odst. 7 – ceny sjednané mezi spojenými osobami

  • § 23 odst. 15 – oceňovací rozdíl, goodwill

  • § 23a – převod obchodního závodu na obchodní korporaci

  • § 24 – daňově uznatelné náklady,

  • § 25 – daňově neuznatelné náklady

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚ),

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška nebo PVZÚ),

 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS č. 11).

Vymezení pojmu „obchodní závod” obsahově nahradilo termín podnik, který byl vymezen zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jenž byl v rámci změn právních předpisů zrušen.

V občanském zákoníku již nenalezneme smlouvu o prodeji podniku jako smluvního typu, neboť tento typ prodeje se podřazuje pod koupi obchodního závodu dle ustanovení § 2079 až 2183 OZ s odchylkami upravenými ve zvláštních ustanoveních uvedených v § 2175 až 2183 občanského zákoníku.

Rozdíl mezi pobočkou, odštěpným závodem a obchodním závodem

Pobočka je část obchodního závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

Odštěpný závod je věcí hromadnou, která v sobě zahrnuje veškeré majetkové hodnoty (věci, práva), jakož i nehmotné statky v podobě např. klientské sítě či vzdělanostní úrovně zaměstnanců. Odštěpný závod je pouhým majetkem podnikatele, objektem práva, který nemá právní osobnost (právní subjektivitu). Jedná se o pobočku zapsanou do obchodního rejstříku.

Obchodní závod

Obchodním závodem (dle ust. § 502 občanského zákoníku) rozumíme organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Jedná se o hromadnou věc (§ 501 občanského zákoníku), tj. že soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek, který tvoří hromadnou věc v právním smyslu. Podnikatel má právo vymezit, jaké věci a práva do obchodního závodu zahrne a co bude jeho obsahem. Jednotlivé složky obchodního závodu nejsou v občanském zákoníku ani v jiném předpise definovány.

Složky obchodního závodu obvykle tvoří:

Osobní složka – obchodní vedení, zaměstnanci, jejich struktura a kvalifikace, management.

Hmotná složka – nemovité a movitě věci, evidované i neevidované v katastru nemovitostí.

Nehmotná složka – firma, obchodní tajemností, práva z duševního vlastnictví (ochranná známka, průmyslový vzor), know-how, goodwill, umístění závodu, povolení k činnosti, zákazníci.

Všechny složky obchodního závodu tvoří soubor, jehož smyslem je, aby jako celek sloužil k podnikání. Závod nemusí nutně obsahovat všechny uvedené složky, tato skutečnost bude odvislá od konkrétních podmínek podnikání.

Vlastníkem obchodního závodu může být:

 • právnická osoba,

 • fyzická osoba – podnikatel,

 • fyzická osoba – nepodnikatel (např. dědic obchodního závodu).

Obchodní závod – objekt právních vztahů může být:

 • předmětem vkladu do základního kapitálu obchodní korporace,

 • prodán,

 • směněn,

 • darován,

 • propachtován.

Z prodeje obchodního závodu mohou být vyloučeny jeho jednotlivé položky, pokud neztratí obchodní závod svou funkčnost. Kupující nepřejímá všechny dluhy spojené s obchodním závodem, ale jen ty, o kterých věděl nebo o nichž mohl rozumně předpokládat.

Při převodu vlastnického práva k obchodnímu závodu dochází k přechodu vlastnického práva ke všem věcem, které jsou součástí obchodního závodu bez ohledu na to, zda jsou tyto věci evidovány či neevidovány v katastru nemovitostí.

Prodej (koupě) obchodního závodu

Pro prodej (koupi) obchodního závodu nenalezneme v občanském zákoníku žádné speciální konkrétní ustanovení, proto je forma převodu ponechána na účastnících smlouvy.

Podstatné náležitosti smlouvy, forma a souhlas

Práva a povinnosti dle smlouvy o koupi závodu jsou vymezeny v § 2079 a násl. občanského zákoníku upravujícím obecná pravidla pro kupní smlouvu. Smlouva musí obsahovat čtyři základní závazky.

Prodávající se zavazuje, že:

 • předmět koupě odevzdá kupujícímu,

 • umožní mu nabýt vlastnické právo k tomu předmětu.

Kupující se zavazuje, že:

 • předmět koupě převezme,

 • zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Dále je možné použít zvláštní ustanovení o koupi závodu v ust. § 2175 až 2183 občanského zákoníku.

Co k závodu náleží, závisí zejména na vůli prodávajícího jako nositele závodu, tj. jakou součást závodu sám určil. Co náleží k závodu jako k předmětu převodu, resp. co jej spoluvytváří, je určeno buď smlouvou, nebo účetními záznamy dle ust. § 2179 občanského zákoníku. Některé z položek, které byly nositelem závodu (podnikatelem) původně (v době jeho činnosti) určeny jako součást závodu, lze z převodu na kupujícího vyloučit. Účetní hledisko nemůže být bezvýjimečně směrodatné. Zůstatek na účtu prodávajícího nebo nespotřebovaný zisk se sice v účetnictví závodu objeví, ale nelze ho považovat za součást převáděného závodu.

Koupí obchodního závodu kupující nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží, pokud některá strana ujednáním nevyloučí jednotlivou věc. Ve smlouvě dokonce nemusí být jednotlivé položky, které tvoří převáděný závod vypočteny. O převod se jedná i v případě, že jednotlivé věci mohou být vyloučeny, aniž tím celek ztratí vlastnosti závodu (např. vyloučením prodeje 2 strojů nedojde k narušení podstaty závodu).

Jsou-li však součástí závodu položky, které je třeba zapsat do registru (katastr nemovitostí, rejstřík obchodních známek), je pro registraci převodu vyžadován písemný doklad. Písemný doklad o koupi závodu je vyžadován, je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku (zpravidla obchodní rejstřík), do jehož sbírky listin je třeba uložit doklad o koupi závodu. Dokladem o koupi závodu v tomto případě však může být i pouhý zápis o jeho předání.

Součástí obchodního závodu bývá obvykle i převod nemovité věci, proto je potřeba vycházet z právní úpravy katastrálního zákona, který požaduje zápis do katastru nemovitostí, kdy je potřeba prokázat pravost podpisu, která je zajištěna úředním ověřením podpisů nebo formou společného prohlášení s povinností uložení dokladu o koupi do Sbírky listin.

Tato forma je vhodná zejména za účelem zajištění právní jistoty obou stran pro případnou potřebu vstupu do insolvenčního nebo exekučního řízení.

Kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku.

Pozor!
Je nezbytné připomenout, že dle ust. § 3018 občanského zákoníku je povinnost zveřejnit údaje o koupi závodu v 0bchodním věstníku.

Stanovisko KANCL č. 24 ze dne 09.04.2014 k nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným do katastru nemovitostí a náležející ke kupovanému závodu:

Problematika byla řešena poradním orgánem Ministerstva spravedlnosti ČR – Expertní skupinou – komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) s tímto závěrem:

„V případě koupě obchodního závodu kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku. Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí náležejících ke kupovanému obchodnímu závodu má deklaratorní povahu.”

Výkladové stanovisko č. 24 je dostupné na stránkách poradního orgánu Ministerstva spravedlnosti České republiky:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/zakony-a-stanoviska/vykladova-stanoviska

Účinnost smlouvy

Účinnost smlouvy o koupi závodu nastává zpravidla dnem jejího uzavření, resp. udělením souhlasu příslušné právnické osoby. Účastníci smlouvy si mohou ujednat i pozdější okamžik účinnosti. To neplatí v případech, jestliže zákonnost převodu je podmíněna souhlasem veřejného orgánu, např. rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tehdy je smlouva uzavírána s odkládací podmínkou, že nabude účinnosti okamžikem právní moci rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Obchodní firma, tj. obchodní firma jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, není se závodem převáděna automaticky. Firma je primárně spojena s nositelem závodu, nikoli se závodem samotným. Pokud má firma přejít se závodem, je nutné, aby prodejce udělil kupujícímu souhlas s jejím užitím. Další výjimku představují práva z duševního vlastnictví, u nichž to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo povaha tohoto práva dle ust. § 2178 OZ.

Pozor!
Výjimka

Smlouvou o koupi závodu prodávající převádí na kupujícího zpravidla vše, co k závodu přináleží. Výjimku tvoří „jméno firmy”. Dle ust. § 423 a násl. občanského zákoníku obchodní firmou rozumíme jméno firmy, pod kterou je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Toto jméno obchodní firmy není se závodem převáděno automaticky. S touto problematikou souvisí ochrana práv k obchodní firmě, která náleží tomu, kdo obchodní jméno dle zákonných předpisů použil poprvé. Firma je primárně spojena s nositelem závodu, nikoli se závodem samotným. Pokud má firma (rozumíme jméno firmy) přejít se závodem, je potřeba, aby prodejce udělil kupujícímu souhlas s jejím užitím (§ 427 občanského zákoníku).

Další výjimku představuje zákaz převodu prodejem závodu na kupujícího právo vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo pokud to vylučuje povaha takového práva (§ 2178 občanského zákoníku).

Součástí závodu mohou být i cenné papíry. Předpokladem převodu nehmotných složek, jako je know-how nebo patent, v rámci smlouvy o koupi závodu, je skutečnost, že jsou tyto majetkové hodnoty určeny k tomu, aby sloužily provozu prodávaného závodu. Součástí převáděného závodu jsou jak pohledávky splatné, tak pohledávky nesplatné nebo i podmíněné.

Součástí závodu mohou být i služebnosti (ust. § 1257 a násl. občanského zákoníku) sloužící jeho provozu, které prodejem závodu nezanikají, nýbrž s ním přecházejí ke kupujícímu. Kupující se koupí závodu stává účastníkem vztahů z nájemních, leasingových a pojistných smluv, pokud jejich předmět je nezbytným předpokladem provozu závodu.

Oddělitelná položka

Z převodu lze vyloučit pouze ty položky, po jejichž oddělení závod jako takový neztratí povahu závodu, tj. organizovaného souboru jmění, které je schopno sloužit k provozování činnosti. Za takovou položku lze považovat např. některé části mobiliáře závodu nebo celou nemovitostní složku závodu, pokud jeho činnost lze bez dalšího provozovat v jiné nemovitosti. Pokud by však vyloučení hlavní provozní budovy vedlo k tomu, že zbytek závodu ztratí svoji funkčnost, nepůjde o koupi závodu, nýbrž o koupi jednotlivých jeho položek. Stejně tak lze oddělit osobnostní složku.

Schválení prodeje závodu valnou hromadou

Osobní obchodní společnost – prodávající; k prodeji závodu je třeba schválení jejími společníky (§ 105 ZOK v případě veřejné obchodní společnosti, resp. § 125 ZOK v případě komanditní společnosti).

Kapitálová obchodní společnost – prodávající; pro platnost smlouvy o koupi závodu je třeba souhlasu valné hromady (§ 190 odst. 2 písm. i) ZOK), pro akciovou společnost (§ 421 odst. 2 písm. m) ZOK). V případě převodu pouze části závodu je třeba souhlasu pouze v případě, že by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Družstvo – prodávající; je třeba souhlasu členské schůze. Pro sociální družstvo pak platí zákaz převodu závodu, ledaže je druhou stranou též sociální družstvo.

V případě dotčeného závodu, kdy jde o rodinný závod, je třeba zohlednit, že předkupní právo k němu má člen rodiny zúčastněný na jeho provozu, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek.

Prodávající oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí závodu nabyl, že závod prodal a komu.

Cíl prodeje obchodního závodu

Z hlediska kupujícího – kupující získává za dohodnutou úplatu veškerá aktiva (např. budovy, stroje, zásoby, pohledávky, nehmotná aktiva, zakázky), touto koupí posiluje své postavení na trhu v další obchodní sféře a znásobuje své kapacity.

Z hlediska prodávajícího – prodávající pozbývá aktiva a dluhy výměnou za peněžní prostředky, které může použít pro další podnikatelskou činnost nebo podnikání ukončit.

Kupní cena

Kupní cena je sjednána na základě údajů dle účetních záznamů o prodávaném závodu a je uvedena ve smlouvě ke dni jejího uzavření. Částka se může měnit dle zvýšení nebo snížení jmění, a to v případě, kdy je účinnost smlouvy odložena na pozdější dobu (§ 2176 OZ).

Kupní cena je otázkou dohody obou smluvních stran s ohledem na tržní hodnotu převáděného majetku, nemusí být doložena znaleckým posudkem, avšak s výjimkou v postavení spojených osob ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP. V tomto případě je nutné doložit znalecký posudek při nabytí majetku akciové společnosti za cenu, která přesahuje 10 % základního kapitálu do dvou let po jejím vzniku společnosti (§ 255 ZOK).

Prodej obchodního závodu z hlediska účetního z pohledu kupujícího

Účetní postup při koupi obchodního závodu dle ČÚS č. 011 bodu 3.3 kupující zaúčtuje kupní cenu obchodního závodu (nebo část) a převzatý majetek a závazky, případně rezervy dle ČÚS č.

Nahrávám...
Nahrávám...