dnes je 27.5.2024

Input:

Souhrnný daňový doklad

13.8.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.2.461
Souhrnný daňový doklad

Ing. Jan Ambrož

Téma článku odpovídá názvu, věnovat se budeme specifickému daňovému dokladu pro účely daně z přidané hodnoty, který je běžně plátci využíván, neboť snižuje administrativu spojenou s evidencí DPH.

Právní úprava

Daňovým dokladům je věnován Díl pátý zákona o DPH, konkrétně ustanovení §§ 26 až 30a ZDPH, mezi tzv. zvláštní daňové doklady popsané v §§ 31 až 33a patří souhrnný daňový doklad podle § 31b zákona o DPH.

Problematice vystavování daňových dokladů, jejich archivaci aj. se zabývá samostatný článek Daňové doklady.

Novela

S účinností od 1. 4. 2019 byl § 31b kompletně přepsán, na druhé straně zásadní pravidla pro používán souhrnného daňového dokladu byla zachována.

Výklad

první kapitole si vysvětlíme teoretické parametry pro souhrnný daňový doklad, v čem je výjimečný. Ve druhé části si uvedeme praktické příklady.

1. CO JE SOUHRNNÝM DAŇOVÝM DOKLADEM A JEHO VYUŽITÍ

Souhrnný daňový doklad je vskutku zvláštním daňovým dokladem, neboť je vystavován:

  • k více uskutečněným plněním, a

  • za celý jeden kalendářní měsíc.

Termín

To znamená, že je povinností ho vystavit nejpozději do 15 dnů od uplynutí předchozího kalendářního měsíce, resp. od konce tohoto měsíce, nikoliv ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Více plnění

Za sledovaný kalendářní měsíc uskuteční osoba povinná k dani x-plnění - byť jsou samostatná, jsou-li pro jednoho zákazníka (podle ZDPH "...pro stejnou osobu..."), může použít formu souhrnného daňového dokladu.

Typ plnění

Zákon o DPH uvádí v § 31b odst. 1 "...samostatných zdanitelných plnění...", nicméně s odkazem na obecná pravidla je třeba posuzovat pojem zdanitelné plnění šířeji, třeba pro přenos daňové povinnosti apod.

Zálohy

Do kategorie zdanitelné plnění řadíme též přijaté úplaty, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a zákona o DPH, jak je rozebráno v článku Záloha DPH.

Novela

Zpřesnění v novele zákona o DPH se týká § 31b odst. 1 písm. a), aby bylo pro praxi zřejmé, že souhrnný daňový doklad je akceptovatelný pro jednu a více záloh v jednom kalendářním měsíci – což vyplývá z aktualizovaného znění: "...může obsahovat i jednu nebo více úplat...".

Náležitosti

Zákon o DPH stanoví přesně v § 31b odst. 4 povinné náležitosti specifického souhrnného daňového dokladu, kterými jsou následující údaje:

každé samostatné zdanitelné plnění

1. rozsah a předmět plnění,

2. den uskutečnění plnění,

3. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

4. základ daně,

5. sazbu daně a

6. výši daně,

každou úplatu

1. rozsah a předmět plnění; rozsah plnění se uvede pouze v případě, je-li znám,

2. den přijetí úplaty,

3. základ daně,

4. sazbu daně a

5. výši daně.

Novela

Doplněna byla povinnost informovat o rozsahu a předmětu plnění.

Výše zmíněné zjednodušení administrativy nabízí § 31b odst. 3, protože:

  • "Údaje společné pro všechna samostatná plnění zdanitelná plnění nebo úplaty mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou."

Souhrnný daňový doklad nenahrazuje, a nebylo tomu ani v minulosti, institut tzv. opakovaného plnění, zrušený k 30. 6. 2017, podle kterého bylo možné stanovit den uskutečnění plnění u "opakovaných plnění" až na poslední den zdaňovacího období poskytovatele.

Daňový doklad vs. souhrnný daňový doklad

Z teoretického výkladu je jasné, že se skutečně jedná o "zvláštní" daňový doklad, pro který neplatí všechna obecná pravidla uvedená v § 26 a násl. zákona o DPH. Především povinnost vystavení do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění.

Novela

Doručování daňových dokladů, nově definované v § 28 odst. 8, se samozřejmě týká i souhrnných daňových dokladů.

Na souhrnném daňovém dokladu se mohou objevit různá odlišná uskutečněná plnění, což potvrzují následující příklady.

2. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ SOUHRNNÉHO DAŇOVÉHO DOKLADU

Komentujeme možnosti použití souhrnného daňového

Nahrávám...
Nahrávám...