dnes je 2.6.2020

Input:

Správa DPH

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21 Správa DPH

Postup správců daní i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, upravuje daňový řád. Ustanovení daňového řádu se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Speciální ustanovení týkající se správy daně z přidané hodnoty jsou obsažena v ustanoveních § 93 až 110zf ZDPH. Některá z citovaných ustanovení jsou obsažena ve speciálních kapitolách této publikace (např. registrace plátce nebo identifikované osoby či zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby v části Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby). V této části jsou obsažena obecná ustanovení týkající se zdaňovacího období, evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání včetně splatnosti daně či vrácení nadměrného odpočtu a podávání souhrnného hlášení.

Zdaňovací období

Právní úprava

§ 99,§ 99a § 99b zákona o DPH

 

V ustanovení § 99a zákona o DPH je řešeno stanovení obratu pro účely změny zdaňovacího období při fúzi, rozdělení obchodních korporací a při převodu jmění na společníka obchodní společnosti. Ustanovení § 99b zákona o DPH řeší zdaňovací období v insolvenci.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Právní úprava

§ 100 § 100a zákona o DPH

 

Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňové povinnosti, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty speciálně stanovená pro konkrétní osoby

Daňové přiznání

Právní úprava

§ 101, § 101a § 101b zákona o DPH, § 136 odst. 4 daňového řádu

 

Povinná elektronická forma podání

Uvedená podání lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu

  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo

  • dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu

Nejsou-li uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná.

Vracení nadměrného odpočtu

Právní úprava

§ 105 zákona o DPH

 

Souhrnné hlášení

Právní úprava

§ 102 zákona o DPH

 

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba podali souhrnné hlášení a následně zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení, a to stejným způsobem, jakým je možno podávat souhrnná hlášení (dle pokynů v EPO za využití storno řádků).

Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se v souhrnném i následném souhrnném hlášení uvádějí v české měně.

Souhrnné hlášení se podává elektronicky dle ustanovení § 101a zákona o DPH. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Lhůta pro podání souhrnného hlášení plátcem

Podává-li plátce souhrnné hlášení za kalendářní čtvrtletí, jelikož poskytuje pouze služby dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, a v průběhu čtvrtletí uskuteční i jiné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby došlo, povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k uskutečnění jiného plnění došlo. Do konce tohoto kalendářního roku pak tento plátce podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc (uskutečnil-li plnění, které se v souhrnném hlášení vykazuje).

Příklad

Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím uskutečňuje z plnění, která se vykazují v souhrnném hlášení, pouze poskytování služeb s místem plnění v jiném členském státě Dle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Souhrnná hlášení podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání vždy za kalendářní čtvrtletí. V červnu 2019 dodá zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Dle zákona o DPH je za této situace povinen podat do 25. 7. 2019 souhrnná hlášení za kalendářní měsíce druhého čtvrtletí roku 2019, čili souhrnná hlášení za duben 2019, květen 2019 a červen 2019 s tím, že pokud v dubnu či květnu 2019 žádné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, neuskutečnil, pak za daný kalendářní měsíc souhrnné hlášení nepodává. Při uskutečnění v souhrnném hlášení vykazovaných plnění do konce roku 2019 pak podává souhrnná hlášení již za kalendářní měsíce.

 

Lhůta pro podání souhrnného hlášení identifikovanou osobou

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení do 25 dnů