dnes je 18.7.2024

Input:

Stálá provozovna - staveniště

9.9.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Stálá provozovna - staveniště

Ing. Pavel Kyselák

Stálá provozovna

V zastřešujícím hesle Stálá provozovna uvádíme základní atributy ovlivňující vznik stálé provozovny. Samostatně se posuzuje činnost nerezidenta na území ČR stavebně-montážního charakteru podle projektu (dále jen staveniště). Pokud trvá déle než 6 měsíců v jakémkoliv období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je považována za stálou provozovnu.

Pozor!
Pro existenci této stálé provozovny (resp. pro takovou daňovou klasifikaci činnosti a příjmů nerezidenta na území ČR) musí být ve skutečnosti naplněny následující faktory:

  • faktor jednoho místa (jedna souvislá stavba),

  • faktor časový (posuzuje se pro jednotlivá staveniště, stavbu nebo projekt v souvislosti),

  • faktor věcný (dodávka uceleného stavebního díla, stavební části nebo technologické části stavby).

Kromě uvedených faktorů dále platí, že dodavatel provádí práce samostatně a na vlastní odpovědnost a předává je odběrateli (předávací řízení).

Přitom znak místní souvislosti není porušen v případě liniových staveb, které jsou svým charakterem postupující (např. výstavba dálnice, plynovodu či ropovodu).

Pozor!
Mnohdy se při posuzování časového testu chybuje v případech, kdy zahraniční dodavatel má aktivity i na jiných nesouvisejících stavbách v ČR - tyto aktivity se nezapočítávají do doby rozhodné pro vznik stálé provozovny u předmětného staveniště.

Jestliže je ucelená stavba rozdělena na několik subdodávek nebo dílčích projektů tam, kde je splněna podmínka místní, časové a věcné souvislosti (jde např. o objekt, který se skládá z několika budov), nemá toto rozdělení vliv na počítání času. Komplexně se posuzuje i stav, kdy zahraniční generální dodavatel nedodává stavbu sám, ale s pomocí tzv. subdodavatelů. Doba strávená na staveništi se všemi dodavateli se započítává souhrnně.

Více kontraktů

V případě, že zahraniční subjekt provádí výstavbu například řadových domků, kde je uzavřeno více kontraktů, a pokud tato výstavba tvoří jeden zeměpisný a komerční celek, toto staveniště lze považovat pro daňové účely za jedno místo - jednu stálou provozovnu.

Smíšený kontrakt

Jedná-li se o dodávky provozní linky (tzv. na klíč) včetně poskytnutí výrobní licence, může dojít k situaci, která je z daňového hlediska posuzována jako smíšený kontrakt. To znamená, že v celkové ceně jsou zahrnuty i jiné příjmy než za stavebně-montážní činnost. Potom je nutné jednotlivé příjmy samostatně rozklíčovat podle struktury uvedené v § 22 ZDP a podrobit odpovídajícímu daňovému režimu.

Vznik staveniště

Staveniště existuje od okamžiku, kdy zahraniční dodavatel zahájí v ČR práci včetně přípravných prací (např. otevření kanceláře na stavbě). Ukončení prací souvisí se skutečnostmi, kdy je práce dokončena (provedena kolaudace, předání) a dodavatel místo natrvalo opustí.

Výhrady ČR ke komentáři OECD

Vyjádření České republiky k novelizovanému komentáři k článku 5 (Stálá provozovna) vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění OECD obsahuje „Sdělení k aktualizaci OECD vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 2002“, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1/2003 pod č.j. 494/1 173/2003. Toto vyjádření se vztahuje i k oblasti „staveništních“ stálých provozoven. Dle komentáře OECD výraz „staveniště nebo stavební nebo instalační projekt“ nezahrnuje pouze stavbu budov, ale rovněž stavbu silnic, mostů atd., jejich renovaci, která zahrnuje více než pouhou údržbu nebo redekoraci (např. vymalování budovy), pokládání potrubí, stavbu ropovodu, výkopové a vyhlubovací práce atd. Výraz „instalační projekt“ dle komentáře OECD není omezen na instalaci, která souvisí se stavebním projektem, zahrnuje rovněž např. instalaci nového stroje. Česká republika učinila k těmto závěrům vyjádření, podle kterého ČR přijímá užší výklad výrazu „instalační projekt“ a omezuje jej tak na instalaci a montáž, která souvisí se stavebním projektem, stavebnictvím.

Podle České republiky se u pouhé montáže nového stroje (nikoliv v rámci stavebního projektu) uplatňují pravidla pro zdaňování příjmů z poskytovaných jiných služeb než služeb stavebně-montážního charakteru.

Stavební dozor

Podle České republiky je stavební dozor automaticky pokryt ustanovením čl. 5 odst. 3 pouze tehdy, jestliže je dozor vykonáván generálním dodavatelem stavby. Dozor je jinak tímto ustanovením smlouvy pokryt jen v těch případech, pokud je v něm výslovně uveden. V případě instalačního projektu, který nesouvisí se stavebnictvím, a v případě, kdy je dozor vykonáván jiným podnikem, než je hlavní dodavatel stavby, a dozor není výslovně uveden v čl. 5 odst. 3, zdaňování příjmů plynoucích z těchto činností poté automaticky podléhá pravidlům, která se uplatňují při zdaňování příjmů pobíraných z poskytování jiných služeb než stavebně-montážního charakteru.

Nová smlouva s Čínou

Oproti původní smlouvě obsahuje nová smlouva s Čínou (č. 65/2011 Sb.m.s. - provádí se od 1. 1. 2012) v článku 5 - Stálá provozovna výraznější změny, a to zejména ve třetím odstavci, který uvádí problematiku stálých provozoven spojených s časovým testem. Tzv. „staveništní“ stálá provozovna s časovým testem delším než 12 měsíců je ve třetím odstavci nově definována jako staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím

Nahrávám...
Nahrávám...