dnes je 18.6.2024

Input:

Účetní uzávěrka a činnosti jí předcházející

6.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Účetní uzávěrka a činnosti jí předcházející

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Zpracování účetních informací představuje pravidelně se opakující cyklus prací:

  • průběžné zachycování transakcí na základě podvojného zápisu,

  • finální zpracování s cílem sestavení účetních výkazů.

Před sestavením účetní závěrky (před sestavením účetních výkazů včetně příloh) je třeba provést řadu transakcí, které se běžně neúčtují a které jsou specifické právě pro tuto etapu.

Základní vymezení pro uzavírání účetních knih je obsaženo v § 17 ZoÚ.

Specifický postup je v případech ocenění majetku a závazků. ZoÚ vymezuje v § 24 dva okamžiky, kdy je třeba majetek i závazky ocenit:

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu,

  • k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Vzhledem k tomu, že etapy účetní uzávěrky a na ni navazující účetní závěrky zahrnují značný objem prací, je vždy vhodné zpracovat harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky. Tento harmonogram by měl zahrnovat všechny etapy včetně termínů jejich zajištění a odpovědných zaměstnanců za jejich zpracování a dodržení. Plněním tohoto harmonogramu je zajištěn předpoklad úplného a včasného zpracování účetní uzávěrky a závěrky.

Etapy při účetní uzávěrce

1. Předuzávěrkové účetní případy (přípravné práce)

  • Inventarizace a účetní analýza

Inventarizace a účetní analýza spolu vzájemně souvisí a práce s nimi spojené se prolínají.

Inventarizace majetku a závazků je podstatným prvkem průkaznosti účetnictví. Patří k základním pilířům podvojného účetnictví. Inventarizací se ověřuje, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Tuto skutečnost je třeba doložit ke každému rozvahovému (ale i podrozvahovému) účtu inventurním soupisem. Teprve tehdy, kdy jsou zůstatky majetkových a závazkových účtů doloženy skutečným stavem a s tímto stavem souhlasí, je možno hovořit o průkazně vedeném účetnictví.

Při inventarizaci se zjišťuje nejenom stav majetku a závazků, ale i jejich ocenění. ZoÚ ukládá účetním jednotkám respektovat při oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce zásadu opatrnosti.

Při oceňování majetku a závazků na základě výsledků inventarizace se postupuje zejména podle § 25 až 27 ZoÚ.

Při oceňování ke konci rozvahového dne je třeba zahrnout pouze zisky, které byly k rozvahovému dni skutečně dosaženy, a vzít v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, a dále všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo

Nahrávám...
Nahrávám...