dnes je 18.7.2024

Input:

Uplatňování daně z přidané hodnoty u společníků společnosti po 1. červenci 2017

24.10.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

2017.22.1 Uplatňování daně z přidané hodnoty u společníků společnosti po 1. červenci 2017

Ing. Zdeněk Kuneš

Společnost, dříve sdružení, není právnickou ani fyzickou osobou, není daňovým subjektem, není ani účetní jednotkou, ani se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Práva a povinnosti vznikají jednotlivým společníkům společnosti, nikoliv společnosti jako takové.

Pro společnost byly pro uplatnění daně z přidané hodnoty v zákonu o DPH nastaveny speciální zjednodušující postupy. Společníci společnosti si určili jednoho společníka, který za společnost jednal, vedl za ni evidence pro účely daně z přidané hodnoty, uplatňoval za společnost nárok na odpočet daně ve svém daňovém přiznání a přiznával za společnost daň z přidané hodnoty. Ostatní společníci společnosti podávali negativní daňová přiznání. Byl stanoven způsob zjišťování obratu, pokud do společnosti vstoupila osoba povinná k dani a ve společnosti byli společníci plátci, tak se tato osoba stala automaticky ze zákona také plátcem, dále bylo řešeno zrušení registrace společníka společnosti nebo bezúplatné přenechání majetku ostatním společníkům při vystoupení společníka ze společnosti.

Pozor!
Novelou zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 byly všechny specifické úpravy pro společnost v zákonu o DPH zrušeny a podle nové právní úpravy jsou společníci společnosti povinni při uplatňování daně z přidané hodnoty postupovat podle obecných principů uplatňování daně z přidané hodnoty, upravených v zákonu o DPH pro ostatní plátce.

K této problematice vydalo GFŘ Informaci k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017.

Přechodné ustanovení

Podle přechodných ustanovení zákona o DPH je společníkům společnosti, kteří postupovali do konce června 2017 podle původních pravidel pro společnost, umožněno postupovat podle těchto původních pravidel do konce roku 2018.

Tato možnost je jim dána proto, aby se mohli připravit na nové podmínky pro uplatnění DPH u společnosti, případně aby se mohli rozhodnout ukončit činnost společnosti a zvolit si jinou formu spolupráce.

Společníci společnosti se mohou také rozhodnout, že do konce roku 2018 přejdou na změnu režimu a budou každý společník samostatně uplatňovat obecné principy zákona o DPH. Pokud se rozhodnou pro změnu uplatňování daně do konce r. 2018, je určený společník společnosti tuto změnu povinen oznámit finančnímu úřadu. Změnu postupů je určený společník společnosti povinen oznámit finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém naposledy postupovala společnost podle původních pravidel.

Pokud však společníci společnosti do konce roku 2018 sami dobrovolně nepřejdou na běžné uplatňování daně z přidané hodnoty, tak již povinnost oznámit přechod na běžný režim uplatnění daně z přidané hodnoty nemají, ale od 1. ledna 2019 musí postupovat podle běžných pravidel, platných pro jakéhokoliv plátce.

Stanovení obratu

Obrat stanoví osoba povinná k dani podle § 4a ZDPH. Pro každého společníka společnosti je obratem obrat, který dosahuje v rámci společnosti a obrat, který dosahuje samostatně mimo společnost.

Podle § 4a zákona o DPH se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, pokud jde o úplaty za zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, jako je například vývoz zboží nebo dodání zboží do jiného členského státu. Do obratu se také zahrnují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a zákona o DPH, pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Jedná se o finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání nemovité věci osvobozené od daně a nájem nemovité věci. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Obrat sleduje každá osoba povinná k dani za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pro společníky společnosti je důležité, že se obrat sleduje za období do novely zákona o DPH a po novele. Pokud část z dvanáctiměsíční lhůty spadá do období do konce června 2017 a část do období od 1. července 2017, stanoví společník společnosti výši svého obratu za měsíce do konce června podle původní úpravy, kdy se obrat stanovil jako součet obratu celé společnosti a obratu dosahovaného mimo společnost a za měsíce od července 2017, kdy je obratem samostatný obrat společníka dosahovaný ve společnosti a samostatný obrat společníka dosahovaný mimo společnost.

Registrace plátce

Společník společnosti si sleduje samostatně obrat a plátcem se podle § 6 zákona o DPH stane, pokud jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Pokud by uskutečňoval pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, například nájem nemovité věci, plátcem se nestane.

Pozor!
Ve společnosti mohou být nově plátce s neplátcem nebo například s identifikovanou osobou.

Přistoupení společníka do společnosti

Pokud přistoupí nový společník do společnosti, která vznikla před účinností novely zákona o DPH a byla tvořena pouze plátci a tato společnost postupuje do konce roku 2018 podle původních pravidel, tak se tento nový společník podle původní úpravy stane plátcem ode dne, kdy se stal společníkem společnosti.

V případě, že společnost přejde do konce roku 2018 na běžný postup při uplatňování daně z přidané hodnoty, tak se společník, který přistoupí do společnosti, registruje za plátce podle obecných principů uplatnění DPH, tedy překročením svého obratu.

Obdobně se za plátce registrují společníci společnosti, která byla založena před účinností novely zákona o DPH a ve které nebyli plátci.

Zrušení registrace plátce

Při zrušení registrace plátce postupuje každý společník společnosti samostatně. Může například požádat o zrušení registrace plátce v případě, kdy jeho obrat nedosahuje zákonného limitu. Správce daně může také zrušit registraci plátce z moci úřední.

Obdobně jako při stanovení obratu pro registraci plátce se při zrušení registrace plátce, který je společníkem společnosti, obrat stanoví jakou součet obratu dosaženého podle původní úpravy za kalendářní měsíce do novely zákona o DPH, nebo za kalendářní měsíce, ve kterých společníci postupovali i po účinnosti novely zákona o DPH podle původních pravidel a obratu dosaženého podle běžných principů uplatnění DPH za kalendářní měsíce po datu účinnosti novely zákona o DPH nebo od okamžiku, kdy se společníci rozhodli postupovat podle nové právní úpravy.

Vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání

Každý společník společnosti eviduje samostatně údaje, které se týkají jeho činnosti poskytované v rámci společnosti a činnosti poskytované mimo společnost.

Pokud přejdou společníci společnosti na běžný princip uplatňování DPH, tak je společník, který byl určen k vedení evidencí a podávání daňových přiznání, povinen podat daňové přiznání a kontrolní hlášení za poslední zdaňovací období, ve kterém společníci postupovali podle původních pravidel. V případě potřeby je společník, který byl určený k vedení evidencí, povinen za společnost podat za zdaňovací období, u kterých společnost postupovala podle původních pravidel, dodatečná daňová přiznání.

Uskutečnění plnění a vystavování daňových dokladů

Vzhledem k tomu, že se každý společník chová sám za sebe, vystavuje samostatně daňové doklady podle obecných pravidel pro vystavování daňových dokladů. Pro zjednodušení mohou společníci společnosti k vystavení daňového dokladu zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Touto třetí osobou může být například jeden ze společníků. Zmocnění k vystavování daňových dokladů musí být písemné. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.

Uplatňování daně na výstupu závisí na způsobu vystupování společníků vůči příjemcům plnění. Generální finanční ředitelství v Informaci doporučuje jako nejvhodnější postup stanovení podílů jednotlivých společníků na celkovém plnění uskutečněném vůči

Nahrávám...
Nahrávám...