dnes je 18.7.2024

Input:

Velká účetní jednotka jednotka - účetní závěrka 2016

22.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2017.5.2 Velká účetní jednotka jednotka – účetní závěrka 2016

Ing. Zdenka Cardová

Struktura účetní závěrky závisí s účinností od období 2016 na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. Jak je tomu u velké ÚJ?

VYMEZENÍ VELKÉ ÚJ

Velkou ÚJ je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené u střední ÚJ, tj.

Aktiva celkem Kč   Roční úhrn čistého obratu Kč   Průměrný počet zaměstnanců  
Více než 500 000 000   Více než 1 000 000 000   Více než 250  

A dále za velkou ÚJ se vždy považuje:

 • - subjekt veřejného zájmu,
 • - vybraná ÚJ.

Poznámka:

Subjekty veřejného zájmu (s účinností od 1. 1. 2016 nově vymezené zákonem o účetnictví) je ÚJ se sídlem v České republice, která je:

 • obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, která pro účtování a sestavení účetní závěrky závazně používá mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie („mezinárodní účetní standardy”),

 • bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

 • pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,

 • penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo

 • zdravotní pojišťovnou.

Vybranými ÚJ (s účinností od 1. 1. 2010, kdy bylo zavedeno tzv. účetnictví státu a s nimi i vymezení těchto ÚJ) jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

VELKÁ ÚJ A AUDIT

ÚJ zařazená do kategorie velká má povinnost auditu (s výjimkou vybraných ÚJ, které nejsou subjekty veřejného zájmu). Velká ÚJ (mimo uvedenou výjimku) netestuje žádná kritéria, to znamená, pokud by například vznikla ÚJ v roce 2016 a splnila již v tomto roce parametry pro její zařazení do kategorie velká, potom již za rok 2016 má povinnost auditu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VELKÉ ÚJ

Účetní závěrka je nedílný celek, který u velké ÚJ tvoří

 • rozvaha,

 • výkaz zisku a ztráty,

 • příloha,

 • přehled o peněžních tocích,

 • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrku sestavuje velké ÚJ vždy v plném rozsahu:

 • Rozvaha v plném rozsahu, která zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 vyhlášky.

 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, který zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo č. 3 (účelové členění) vyhlášky.

 • Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu pro velké ÚJ zahrnuje:

  • - základní informace vymezené v § 39 PVZÚ (platné pro všechny ÚJ),
  • - další informace vymezené § 39b (platné pro střední a velké ÚJ) a
  • - doplňující informace vymezené v § 39c (platné pouze pro velké ÚJ).

Doplňující informace platné pro velké ÚJ:

 • informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů (pokud ÚJ nepoškozují; informace o vynechání údajů je nutno popsat v příloze);

 • celkové odměny:

  1. účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby,
  2. za daňové poradenství a jiné neauditorské služby.

Tyto informace se neuvádí, pokud jsou obsaženy v příloze v konsolidované účetní závěrce.

ZPRÁVA O PLATBÁCH

S účinností od 1. 1. 2016 byla do zákona o účetnictví vložena Část sedmá, která se týká zprávy o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země, kterou sestavuje k rozvahovému dni:

 • velká ÚJ, včetně subjektu veřejného zájmu, s výjimkou vybrané ÚJ, činná v těžebním průmyslu, která vykonává jakoukoli činnost související s průzkumem, vyhledáváním,

Nahrávám...
Nahrávám...