dnes je 27.5.2024

Input:

Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

20.9.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

1201
Výroční zpráva, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

 • Výroční zpráva

 • Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

 • Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Výroční zpráva

Účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují povinně výroční zprávu. Tuto povinnost jim ukládá § 21 ZoÚ.

Formální úprava výroční zprávy není předepsána; záleží na účetní jednotce, zda chce, aby ji výroční zpráva reprezentovala u veřejnosti a obchodních partnerů a současně, aby byla i určitou formou reklamy. V tom případě bývá formální úprava výroční zpráva reprezentativní, tištěná na křídovém papíře, včetně fotografií členů statutárních, dozorčích a řídících orgánů. Hodnotové informace pak bývají doplněny různými grafy a statistikou časových řad, zejména tehdy, když podávají informaci o pozitivním rozvoji firmy. Druhým extrémem je zpracování výroční zprávy v minimálním rozsahu s minimální vypovídací schopností o minulém a případně budoucím vývoji účetní jednotky.

Zákon o účetnictví stanoví minimální informace, které by měla výroční zpráva obsahovat. Podle tohoto zákona je jejím účelem uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky.

Výroční zpráva podléhá auditu a účetní jednotka je povinna umožnit každému zájemci do ní nahlédnout.

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění jejího účelu obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace. Ve výroční zprávě je povinna účetní jednotka uvést nejméně tyto informace:

 1. o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy,
 2. o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 3. o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 4. o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů,
 5. o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 6. o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí,
 7. požadované podle zvláštních právních předpisů.

Střední účetní jednotky, malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky neuvádějí ve výroční zprávě nefinanční informace, uvedené v předchozím odstavci pod body a) až f).

Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017, upřesnila povinnost a obsah nefinančních informací povinně uváděných ve výroční zprávě. Musí je uvádět velká účetní jednotka, která je obchodní společností a je zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období (§ 32f ZoÚ).

Nefinanční informace musí povinně zahrnovat zejména informace týkající se otázek (§ 32g ZoÚ):
a) sociálních,
b) respektování lidských práv a
c) boje proti korupci a úplatkářství.

Zákon o účetnictví požaduje následující strukturu pro uváděné nefinanční informace:
a) stručný popis model účetní jednotky nebo skupiny uvádějící nefinanční informace,
b) popis opatření, která účetní jednotka či skupina uvádějící nefinanční informace ve vztahu k uváděným otázkám, včetně uplatňování postupů náležité péče; není-li k některé z uváděných otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění,
c) popis výsledků těchto opatření,
d) popis hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami, jež jsou spojeny s její činností či obchodními vztahy, výrobky či službami účetní jednotky nebo skupiny uvádějící nefinanční informace, a případné nepříznivé dopady v těchto otázkách a způsob řízení těchto rizik,
e) nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Nefinanční informace musí být uváděny ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, anebo v samostatné zprávě (§ 32h ZoÚ). Pokud jsou nefinanční informace uváděny v samostatné zprávě, je účetní jednotka povinna ji zveřejnit společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou, nebo ji zpřístupnit veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě musí být uveden odkaz a na její zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Auditor je povinen ověřit, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo zda vypracovala samostatnou zprávu (§ 32i ZoÚ).

V případě, že účetní jednotka používá investiční nástroje (tj. deriváty, případně obdobná aktiva a pasiva), musí uvést ve výroční zprávě také informace o

 • cílech a metodách řízení rizik dané účetní jednotky, včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty,

 • cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.

Nahrávám...
Nahrávám...