dnes je 15.4.2024

Input:

Zásoby - oceňování

4.9.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Zásoby - oceňování

Ing. Jan Ambrož, Ing. Aleš Pekárek

Zákon

Závazný způsob oceňování vychází z § 25 ZoÚč, který stanoví ocenění:

  • nakoupených zásob pořizovacími cenami,

  • zásob vytvořených vlastní činností vlastními náklady,

  • příchovků zvířat vlastními náklady.

Účetní předpisy - viz Oceňování v účetnictví - definují:

  • pořizovací cenu jako cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související,

  • vlastní náklady jako přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.

Pokud není možné zjistit výši vlastních nákladů, oceníme zásoby reprodukční pořizovací cenou. Takové ocenění se použije též pro zásoby v případě bezúplatného nabytí a zásoby nalezené.

Reprodukční pořizovací cena se aplikuje také na renovované náhradní díly a nástroje, odpady a zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti, není-li možné zjistit vlastní náklady.

Vyhláška

Konkrétní ustanovení týkající se zásob obsahuje § 49 Vyhlášky.

Pořizovací cena

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s pořízením, zejména přepravné, provize, clo a pojistné. Do pořizovací ceny nepatří úroky z úvěrů a půjček na pořízení zásob, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

Může docházet k "provozním“ nákladům na úpravy skladovaných zásob. Ty se stávají součástí souvisejících nákladů, proto vstupují do ocenění zásob.

Aktivace

Z vnitropodnikových výkonů vstupují nejčastěji do ocenění zásob přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu (úpravy).

Společnost ALFA si objednala u plzeňské dopravní firmy přepravu zboží z Plzně do Prahy s tím, že při zpáteční cestě bude kamion vytížen jiným zbožím určeným pro odběratele v Příbrami, Rokycanech a Plzni. Je zřejmé, že část přepravného souvisí s pořízením zboží (součást pořizovací ceny zásob) a část s jeho odbytem (přímý provozní náklad). Provést přesnou kalkulaci těchto nákladů (na pořízení zboží a odbytových) je velmi obtížné - část by však měla být součástí pořizovací ceny zásob.

Firma BETA uzavřela roční pojistnou smlouvu na veškerý vlastní majetek, přepravu osob, zboží a peněz. Ačkoliv bývá obvyklé, že jednotlivé složky pojistného jsou rozepsány, je nepochybně obtížné zjistit, jaká část pojistného se vztahuje k pořízení zásob.

Doporučujeme ve směrnici k oceňování zásob uvést jednoznačný systém posuzování souvisejících nákladů ve sporných případech.

Varianty ocenění

Zákon o účetnictví nabízí varianty ocenění, a to:

  • vážený aritmetický průměr, který se počítá nejméně jednou za kalendářní měsíc,

  • nebo "FIFO“ (F irst I n F irst O ut), tj. první cena pro ocenění přírůstku se použije jako první cena pro ocenění úbytku.

Podmínkou je, že jde o stejný druh zásob.

Kombinace způsobů

Můžeme se

Nahrávám...
Nahrávám...