dnes je 27.5.2024

Input:

Zásoby - vytvořené vlastní činností

4.9.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Zásoby - vytvořené vlastní činností

Ing. Jaroslav Trávníček

Úvod

V obecném textu Zásoby se zabýváme charakteristikou zásob a vymezujeme jejich jednotlivé druhy. Zásoby definujeme jako oběžné aktivum, které slouží k jednorázové spotřebě v průběhu výrobního procesu, je schopno fyzického skladování a spotřebovává se při produkci výnosu během operačního cyklu podniku.

Zde se zabýváme zásobami vytvořenými vlastní činností, jejich oceněním a metodikou účtování, přičemž na závěr upozorňujeme na některé daňové aspekty.

Vymezení pojmu

Mezi zásoby vytvořené vlastní činností můžeme například zahrnout nedokončenou výrobu, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky, přírůstky a příchovky zvířat.

Při produktivní činnosti dochází opakovaně ke spotřebě práce, materiálu a energií. Tento opakovaný proces je nutný k tomu, aby na výstupu vznikl předmět produktivní činnosti, ať již hmotný statek, hmotný výkon nebo výkon nehmotné povahy. Průběh produktivní činnosti se obecně nazývá výroba, výstupní produkt výrobek a produkt, na kterém již byla provedena alespoň první výrobní operace, ale ještě není hotovým výrobkem a nemůže být účelově použit, se nazývá nedokončená výroba.

Polotovary

Pro kategorii "Polotovary vlastní výroby“ je vymezen účet 122 se shodným názvem. Metodika účtování je totožná s postupy, které se týkají účtování výrobků.

Oceňování vlastní činnosti

Zásoby vlastní výroby oceňujeme tzv. vlastními náklady a lze použít dvě různé metody. Účetní jednotka si zvolí buď:

  • metodu založenou na skutečných vlastních nákladech,

  • nebo metodu vycházející z operativních (plánovaných) kalkulací vlastních nákladů stanovených účetní jednotkou.

Skutečné vlastní náklady

Jak už sám název naznačuje, při použití metody "skutečných“ vlastních nákladů jde o alokaci skutečně vynaložených nákladů na výrobní produkci, a to jak přímých, jednicových nákladů, tak případně i výrobní režie a v přísně vymezených případech též správní režie.

Plánované vlastní náklady

V tomto případě se zjišťují náklady vynaložené na pořízení zásob vlastní výroby na základě plánových či operativních kalkulací, čímž se rozumí náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby k uskutečňování výkonů. Součástí této metody je i sestavení výsledných kalkulací a jejich porovnání s plánovanými kalkulacemi a z toho vyplývající korektury.

Ať již použije účetní jednotka pro oceňování zásob vlastní výroby metodu skutečných vlastních nákladů nebo metodu plánovaných vlastních nákladů, musí ještě s přihlédnutím k charakteru a typu výrobního procesu a délce výrobního procesu zvolit oceňovací úroveň.

Úroveň ocenění

Při ocenění zásob vlastní výroby může být ocenění stanoveno na úrovni:

  • jednicových nákladů (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady),

  • vlastních nákladů výroby (jednicové náklady, výrobní režie),

  • vlastních nákladů výkonu (vlastní náklady výroby, správní režie, ev. zásobovací režie).

Varianty

Podle Vyhlášky lze při ocenění zásob vlastní výroby uplatnit následující odchylky:

  1. V krátkodobém nepřetržitém cyklu oceníme nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými náklady, ale výrobky nebo polotovary přímými materiálovými náklady a mzdovými náklady.

  2. U hromadné a velkosériové výroby aplikujeme ocenění přímými náklady, kterými rozumíme náklady na přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady.

  3. V případě malosériové a kusové (zakázkové) výroby a výroby s dlouhodobým cyklem oceníme přímými náklady a zahrneme též výrobní režii; zcela výjimečně lze zahrnout i správní režii, pokud výrobní cyklus přesahuje jeden rok.

Polotovary, výrobky

Polotovary vlastní výroby a hotové výrobky se oceňují ve stejné struktuře a oceňovací úrovni jako nedokončená výroba, i když ocenění může být kaskádovité.

Společnost Výroba zajišťuje výrobu technologického celku. Při zakázkové výrobě s výrobním cyklem přesahujícím jeden rok může

Nahrávám...
Nahrávám...