dnes je 24.11.2020

Input:

Zboží v EU - přemístění

5.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zboží v EU - přemístění

Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková

Tento článek je věnován specifickému pohybu zboží v rámci Evropské unie, nyní nazývanému „přemístění zboží” (před novelou 2020 zákona o DPH definovanému jako „přemístění obchodního majetku”).

Rada
Výklad navazuje na komplex článků Zboží v EU, Zboží v EU - pořízení, Zboří v EU - dodání, Zboží v EU - režim skladu a také samostatný text Konsignační sklad.

Právní úprava

Právní úprava

Transakce se zbožím v rámci EU jsou předmětem daně podle § 2 ZDPH, případně vyjmuty (§§ 2a a 2b), podstatné je samozřejmě určení území EU v § 3 zákona o DPH.

Pro vymezení přemístění zboží je však klíčový § 4 odstavec pátý sedmý, jejichž texty s definicemi nového sjednocujícího pojmu „přemístění zboží” sem byly vloženy v rámci poslední novely zákona o DPH účinné od 1. 9. 2020 (původně byla úprava pro vymezení přemístění obsažena zejména v ust. § 13 k přemístění obchodního majetku, po úpravách přesunuto právě do § 4).

Nový obecnější pojem „přemístění zboží“ definovaný v § 4 ZDPH zahrnuje odeslání nebo přepravu zboží mezi členskými státy, tj. jak z tuzemska do jiného členského státu, tak z jiného členského státu do tuzemska.

S přemístěním zboží se setkáme i v jiných částech zákona o DPH, například:

 • povinnost registrace k DPH podle § 6c odst. 4,

 • § 13 odst. 6, podle kterého je přemístění zboží z tuzemska do JČS „dodáním zboží”,

 • § 16 odst. 3 písm. a), potvrzující, že přemístění zboží z JČS do tuzemska je „pořízením zboží”,

 • den D v § 22, je-li přemístění zboží dodáním zboží, obdobně v § 25 pro pořízení zboží,

 • § 64 pro osvobození od daně při dodání zboží,

 • specifická osvobození podle § 71g,

 • týkající se souhrnného hlášení v § 102.

Výklad

první kapitole uvádíme základní principy platné pro pohyb zboží v rámci Evropské unie, který nazýváme přemístěním zboží, kdy jde skutečně o tento režim, a upozorňujeme na výjimky. Ve druhé části si vysvětlíme, kdy je povinností přiznat toto plnění. V závěrečné třetí kapitole připomeneme registrační povinnosti v tuzemsku.

Rada
Zdůrazňujeme, že obecná pravidla pro pořízení zboží jsou důkladně rozebrána v článku Zboží v EU - pořízení.

Novela 2019 a novinky 2020

V článku upozorňujeme na vybrané změny podle novely zákona účinné od 1. 9. 2020 (viz „novinka 2020”) a také na dřívější významnou novelu platnou od 1. 4. 2019 (odvolávka „novela”).

Přechodná ustanovení k novinkám 2020

Pro praxi je stejně jako u jiných změn zákona o DPH vzít v úvahu přechodná ustanovení. Pro naše téma je zásadní, že se aplikuje předchozí platné znění v návaznosti na okamžik zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

Přemístění zboží vs. přemístění obchodního majetku

Pojmy byly sjednoceny, resp. od 1. září 2020 zákon o DPH operuje pouze s výrazem přemístění zboží. Proto řada úprav v rámci „novinek 2020” má pouze formální charakter a na některé ani neupozorňujeme (viz mj. odkazy na některé paragrafy zákona o DPH v části „Právní úprava”).

1. PRINCIPY PŘEMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ

Jak rozebíráme v několika článcích (viz úvod), pohyb zboží v rámci EU může mít různou podobu.

Přemístěním zboží, jak vyplývá z dalšího výkladu, se rozumí situace, kdy:

 • osoba povinná k dani v jednom členském státě,

 • si sama nebo prostřednictvím zmocněné třetí osoby „přemístí” své zboží (součást obchodního majetku) do jiného členského státu;

 • cílem je uskutečňování ekonomické činnosti s využitím tohoto zboží.

Rozebereme si, kdy se jedná o přemístění zboží (1.1), vyloučení z pořízení zboží (1.2) a na závěr si uvedeme doplňující poznámky (1.3).

1.1 Co je přemístěním zboží?

Definici nalezneme v § 4 odst. 5 zákona o DPH, který – upravuje v podstatě to, co je výše uvedeno v odrážkách k vymezení principu přemístěni. Citujeme:

 • „Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.”

Příklad
Osoba povinná k dani v tuzemsku, plátce DPH, přemístí část svého obchodního majetku – „zboží” – do jiného členského státu, ve kterém plánuje (nebo již vykonává) ekonomickou činnost – prodej zboží bez dalších úprav. Jde o přemístění zboží, které se současně považuje za dodání zboží za úplatu a potažmo jde i o osvobozené dodání do JČS. Shodným, jen zrcadlovým způsobem se posoudí situace, když například osoba povinná k dani ve Francii přepraví své „zboží” z Francie do své prodejny v České republice. V CZ půjde o pořízení zboží z JČS.

Pozor!
Nové texty zákona souvisí s povinnou harmonizací, principy platné dříve se v zásadě nezměnily.

1.2 Co není přemístěním zboží?

Odpověď nalezneme v § 4 odst. 6 zákona o DPH, který vyjmenovává osm případů pro odeslání nebo přepravu zboží za účelem:

a) zasílání zboží,

b) dodání zboží s instalací nebo montáží,

c) dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie,

d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

e) uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68, nebo obdobně osvobozeného od daně podle právního předpisu členského státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží,

f) poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani do členského státu, ze kterého bylo zboží původně odesláno nebo přepraveno,

g) přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží pro účely poskytnutí služby osobou povinnou k dani, nebo

h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

Rada
Důvody pro vyloučení některých operací z množiny „přemístění zboží” jsou zřejmé, jedná se často o případy, kdy by šlo podle Směrnice DPH o nadbytečnou administrativní zátěž anebo se zamezuje dvojímu zdanění.

Pozor!
Připomenout si musíme také