dnes je 19.5.2024

Input:

Změny v pracovním právu od 29. 7. 2017

31.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

1.5.2 Změny v pracovním právu od 29. 7. 2017

JUDr. Petr Bukovjan

Pod číslem 206/2017 byl ve Sbírce zákonů dne 14. 7. 2017 vyhlášen zákon, kterým se mění hned několik právních předpisů, s nimiž zaměstnavatelé přicházejí do styku. Jde především o zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ale také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabyl zákon v převážné většině ustanovení 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy dne 29. 7. 2017, některé změny (např. v oblasti náhradního plnění) nastanou ale až ke dni 1. 10. 2017.

V následujících řádcích upozorníme na změny, které novela přinesla. Pomineme přitom ty z nich, které se zaměstnavatele nijak nedotknou (např. povinnosti spojené s režimem dočasně práce neschopného uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a možnost krajských poboček Úřadu práce kontrolovat jejich dodržování).

Zákaz diskriminace (§ 4 odst. 2 ZZ a § 16 odst. 2 ZP)

Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu byly do uvedených paragrafů doplněny nad rámec právní úpravy obsažené v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, další případy, kdy by mohlo jít o nerovné zacházení (diskriminaci) při uplatnění práva na zaměstnání nebo již v rámci existujícího pracovněprávního vztahu.

V obou právních předpisech se zapovídá diskriminace, a to výslovně především „z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.”

Zastřené zprostředkování zaměstnání [ § 5 písm. g) ZZ, § 139 odst. 1 písm. i) a odst. 3 písm. e) a § 140 odst. 1 písm. g) a odst. 4 písm. f) ZZ ]

Novela zavedla nový pojem, totiž „zastřené zprostředkování zaměstnání”. Tím rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) ZZ (zejména tedy povolení ke zprostředkování zaměstnání).

Subjektu, který bude pronajímat pracovní sílu pod zástěrkou něčeho jiného (zpravidla domnělé dodávky nějaké služby), hrozí nyní pokuta až do výše 5 000 000 Kč v případě fyzické osoby, a až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč, v případě osoby právnické nebo podnikající fyzické.

Nekolidující zaměstnání (§ 25 odst. 3 ZZ)

Případem nekolidujícího zaměstnání (tedy možného souběhu pracovněprávního vztahu a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání za dodržení podmínky, že měsíční výdělek, resp. měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v jedné osobě nepřesáhne polovinu minimální mzdy) už není právní vztah založený dohodou o provedení práce.

Existence takového pracovněprávního vztahu nově brání přijetí fyzické osoby do evidence uchazečů o zaměstnání, resp. jeho vznik v průběhu takové evidence povede po uplynutí přechodného období (viz dále) k vyřazení z této evidence. 

Podle přechodného ustanovení novely platí, že „výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebrání po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání”. Znamená to, že pokud chce takový uchazeč o zaměstnání v evidenci vedené Úřadem práce zůstat, musí v této době zmíněný pracovněprávní vztah ukončit.

Agenturní zaměstnávání (§ 60, 60a, 62 a 63 ZZ, § 307b ZP a § 20a a 33a ZIP)

Byl zpřísněn vztah mezi agenturou práce a jejím odpovědným zástupcem, který garantuje odbornou způsobilost agenturního zaměstnávání. Až na výjimky, kdy funkci odpovědného zástupce vykonává fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu agentury práce, musí agentura práce nově zajistit, aby pro ni odpovědný zástupce vykonával práci v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Pokud byl odpovědný zástupce doposud v jiném vztahu, musí být tento vztah „upraven” na pracovní poměr nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely.

Novela předpokládá, že k posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně jejích příloh zřídí generální ředitel Úřadu práce komisi pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání jako svůj poradní orgán.

Ministerstvu vnitra, které na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce zpracovává jako podmínku pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání závazné stanovisko, bylo nově svěřeno oprávnění za tímto účelem vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (budoucí) agentury práce, není-li jím bydliště fyzické osoby a jejího pracoviště, odkud má docházet ke zprostředkování zaměstnání.

Agenturám práce je nově uložena povinnost složit v souvislosti s žádostí o povolení ke zprostředkování zaměstnání kauci ve výši 500 000 Kč na zvláštní účet Generálního ředitelství Úřadu práce a prokázat tímto způsobem svoji finanční způsobilost. Tato povinnost přitom dopadá i na stávající agentury práce, které tak musejí dle přechodného ustanovení učinit do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Marným uplynutím této lhůty jim bohužel povolení ke zprostředkování zaměstnání zanikne (což by sice nemělo ovlivnit stávající pracovněprávní vztahy založené za účelem dočasného přidělení, ale zabrání takovému subjektu dočasně přidělovat nové zaměstnance).

Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli se i nadále vydává na dobu 3 let, ale pokud o něj bude zažádáno opakovaně a nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke

Nahrávám...
Nahrávám...