dnes je 17.7.2024

Input:

164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 18 odst. 3 písm. a), § 20 odst. 2, § 21 odst. 2 písm. a), § 25, nové přechodné ustanovení
105/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 8, § 13, § 25 a § 29; vkládá nové § 13a až § 13t a přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 odst. 4
92/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
305/2017 Sb.
(k 19.9.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 13h, § 13zd, § 13zl, § 13zn, § 21 a přílohy č. 1 a 2
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
vkládá § 12e
343/2020 Sb.
(k 29.8.2020)
mění § 1, § 8, § 12b, § 15; ruší § 13o; vkládá v části první hlavě III dílu 2 nový oddíl 6 a přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.7.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 14.8.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
386/2020 Sb.
(k 26.9.2020)
mění § 1 odst. 4; nové přechodné ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1 a § 13n
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 13d odst. 2
373/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
373/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 odst. 2 a vkládá § 19a až 19c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to
a)  v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát”), nebo
b)  na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen „mezinárodní smlouva”), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát”).
(2)  Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce”) se poskytuje nebo přijímá ve formě
a)  výměny informací na žádost,
b)  automatické výměny informací,
c)  výměny informací z vlastního podnětu,
d)  doručování písemností,
e)  účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně,
f)  provádění souběžných daňových kontrol, nebo
g)  provádění společných daňových kontrol.
(3)  Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní. Pro účely výměny informací na žádost postačí, že se dožadující kontaktní místo domnívá, že v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy existuje rozumná možnost, že je informace významná pro správu daně určeného nebo určitelného daňového subjektu a je opodstatněná pro účely šetření.
(4)  Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  peněžité plnění, které zákon označuje jako daň,
b)  místní poplatek,
c)  peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmene a) nebo b) uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
d)  peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění.
(5)  Podle tohoto zákona se nepostupuje při
a)  vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech,
b)  mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, nebo
c)  mezinárodní spolupráci při správě daní v rozsahu, v jakém ji upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) .
(6)  Na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní hledí jako na mezinárodní smlouvu podle odstavce 1 písm. b).
§ 2
Jiný stát a jeho kontaktní místo
(1)  Jiným státem se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  jiný členský stát nebo
b)  smluvní stát.
(2)  Kontaktním místem jiného státu se pro účely tohoto zákona rozumí orgán příslušný k provádění mezinárodní spolupráce
a)  v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) , nebo
b)  na základě mezinárodní smlouvy.
§ 3
Vztah k daňovému řádu
Při provádění mezinárodní spolupráce se postupuje podle daňového řádu,
Nahrávám...
Nahrávám...