dnes je 18.7.2024

Input:

186/2013 Sb., Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění účinném k 1.2.2022

č. 186/2013 Sb., Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 11. června 2013
o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
(zákon o státním občanství České republiky)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
207/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění § 31
279/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění § 66
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší v části první hlavě V díl 3
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 60
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení”), vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.
§ 2
V tomto zákoně se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 18 let, pokud nenabyla plné svéprávnosti.
HLAVA II
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Díl 1
Způsoby nabývání státního občanství České republiky
§ 3
Státní občanství České republiky se nabývá
a)  narozením,
b)  určením otcovství,
c)  osvojením,
d)  nalezením na území České republiky,
e)  udělením,
f)  prohlášením, nebo
g)  v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče (dále jen „náhradní péče”).
Díl 2
Nabývání státního občanství České republiky narozením
§ 4
Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.
§ 5
Státní občanství České republiky nabývá narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (dále jen „bezdomovec”), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt1) na dobu delší než 90 dnů.
Díl 3
Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství
§ 6
Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky.
§ 7
(1)  Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru2) (dále jen „stát Evropské unie”), anebo má trvalý pobyt1) na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky.
(2)  Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt1) na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.
Díl 4
Nabývání státního občanství České republiky osvojením
§ 8
Dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením, k
Nahrávám...
Nahrávám...