dnes je 23.4.2024

Input:

308/2017 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění účinném k 22.11.2022

č. 308/2017 Sb., Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění účinném k 22.11.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2017
o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2022 Sb.
(k 22.11.2022)
mění § 9, § 10, § 11 a § 12
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12f písm. b) a d), § 13 odst. 3, § 15 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)  požadavky na organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka,
b)  podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů,
c)  podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku,
d)  podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby,
e)  způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby,
f)  podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka,
g)  podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách,
h)  podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu,
i)  způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a
j)  náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.
ČÁST DRUHÁ
OCHRANA MAJETKU ZÁKAZNÍKA
[K § 12f písm. d) zákona]
§ 2
Evidence majetku zákazníka
(1)  Obchodník s cennými papíry v systému své vnitřní evidence zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a peněžních prostředků každého zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho zákazníka od majetku drženého pro ostatní zákazníky a od svého vlastního majetku. Vnitřní evidence obsahuje rovněž záznamy o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka vedeny.
(2)  Obchodník s cennými papíry
a)  zajišťuje kontrolu shody dat ve své vnitřní evidenci se skutečným stavem peněžních prostředků a investičních nástrojů zákazníka držených třetí osobou a odstranění zjištěných nesrovnalostí (dále jen „rekonciliace”) nejméně jednou za měsíc,
b)  má povinnost provádět rekonciliaci
1.  na základě dokladu poskytnutého třetí osobou,
2.  průkazným a zdokumentovaným způsobem, ze kterého vyplývá průběh a výsledek rekonciliace,
c)  stanoví pravidla pro kontrolu plnění povinností v souvislosti s rekonciliací a četnost a způsob rekonciliace.
(3)  Obchodník s cennými papíry dále zavede účinná organizační opatření, která povedou k minimalizaci rizika ztráty nebo znehodnocení majetku zákazníka nebo práv spojených s tímto majetkem v důsledku zneužití majetku zákazníka, podvodu, špatné správy, nedostatečné evidence nebo nedbalosti.
(4)  Pokud se majetek zákazníka nachází ve státě, jehož právní předpisy neumožňují splnění požadavků podle odstavce 1, 2 nebo 3, § 3 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 2 nebo § 4
Nahrávám...
Nahrávám...