dnes je 18.7.2024

Input:

372/2004 Sb., Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, ve znění účinném k 1.1.2006

č. 372/2004 Sb., Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí, ve znění účinném k 1.1.2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2004
o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
538/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 2, § 3, § 5, § 7
Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.:
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů státnímu zástupci, který byl přidělen k výkonu funkce státního zástupce k jinému orgánu nebo organizaci1) v zahraničí, pokud mu tímto orgánem nebo organizací není poskytována odměna za výkon funkce (dále jen „státní zástupce”).
§ 2
Druhy náhrad
(1)  Státnímu zástupci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.
(2)  Státní zastupitelství, k němuž byl státní zástupce přidělen nebo přeložen k výkonu funkce2) (dále jen „státní zastupitelství”), může poskytovat státnímu zástupci i náhradu
a)  zvýšených vybavovacích výdajů,
b)  jízdních výdajů a výdajů za ubytování,
c)  výdajů spojených s přepravou osobních věcí.
§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů
(1)  Státnímu zástupci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu funkce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené zvláštním právním předpisem3) (dále jen „stanovená měna”). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje státní zastupitelství do změny stanovené měny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem3) .
(2)  Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví státní zastupitelství v rozmezí 5 % až 30 % z platu státního zástupce. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu funkce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven zvláštním právním předpisem3) .
(3)  Státnímu zástupci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu funkce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 15 %; toto zvýšení státnímu zástupci nenáleží
a)  za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu funkce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,
b)  má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu funkce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
(4)  Rozhodne-li státní zastupitelství z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků státních zástupců, přísluší každému státnímu zástupci, který nadále vykonává funkci v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší státnímu zástupci ode dne stanoveného v rozhodnutí státního zastupitelství o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne státní zastupitelství.
(5)  Pokud státnímu zástupci vznikají mimořádné výdaje, protože děti, žijící s ním ve společné domácnosti v
Nahrávám...
Nahrávám...