dnes je 17.7.2024

Input:

385/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %

č. 385/2013 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. listopadu 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro
Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2018 II, FIX % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 18 II
Pořadové číslo emise: 85.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4. 11. 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2017
Datum emise: 12. 12. 2013
Datum splatnosti: 12. 12. 2018
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou stanovenou pro
 
první výnosové období od 12. 12. 2013 do 12. 12. 2014 ve výši
0,50 % p. a.
druhé výnosové období od 12. 12. 2014 do 12. 12. 2015 ve výši
1,00 % p. a.
třetí výnosové období od 12. 12. 2015 do 12. 12. 2016 ve výši
3,00 % p. a.
čtvrté výnosové období od 12. 12. 2016 do 12. 12. 2017 ve výši
4,00 % p. a.
páté výnosové období od 12. 12. 2017 do 12. 12. 2018 ve výši
5,50 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004188
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)  fyzická osoba,
b)  občanské sdružení fyzických osob nebo honební společenstvo,
c)  odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d)  nadace nebo nadační fond,
e)  obecně prospěšná společnost,
f)  stavovská komora nebo profesní organizace,
g)  školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem není ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
h) 
Nahrávám...
Nahrávám...