dnes je 17.7.2024

Input:

39/2014 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %

č. 39/2014 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 6. března 2014,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydává zaknihované státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2014-2025, 2,40 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
Zkrácený název: ČR, 2,40 %, 25
Pořadové číslo emise: 89.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Emisní kurz: určen aukcí
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 12. 3. 2014
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 18. 8. 2025
Datum emise: 17. 3. 2014
Datum splatnosti: 17. 9. 2025
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,40 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004253
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703012
Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000703020
Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000703038
Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000703046
Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000703053
Kupon č. 5 - ISIN: CZ0000703061
Kupon č. 6 - ISIN: CZ0000703079
Kupon č. 7 - ISIN: CZ0000703087
Kupon č. 8 - ISIN: CZ0000703095
Kupon č. 9 - ISIN: CZ0000703103
Kupon č. 10 - ISIN: CZ0000703111
Kupon č. 11 - ISIN: CZ0000703129
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem.
4.  Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „investor”, případně „investoři”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 18. 8. počínaje rokem 2015. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 17. 9. 2015 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 18. 8. 2015. Převoditelnost
Nahrávám...
Nahrávám...